top of page

REGULAMIN FESTIWALU

REGULAMIN
Festiwalu “25. Bielska Zadymka Jazzowa”
(przyjęty Uchwałą Zarządu SST w dniu 1 lutego 2023 r.)

Organizator: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR z siedzibą w Bielsku-Białej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. z 2018 r., poz.1870 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
2. Regulamin jest wydany przez Stowarzyszenie SZTUKA TEATR z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Mostowej 5, wpisane do rejestru Stowarzyszeń, Innych organizacji społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy KRS w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0000172223 - Organizatora imprezy pod nazwą: "Bielska Zadymka Jazzowa", którego kolejna dwudziesta piąta edycja odbędzie się w dniach 2-4 marca i 12-18 czerwca 2023 roku w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu, w otwartej przestrzeni oraz salach koncertowych, teatrach i kinach oraz klubach i w innym miejscu lub miejscach, podanych przez Organizatora do publicznej wiadomości (zwanej dalej: "Imprezą").
3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę. Celem Regulaminu jest w szczególności uregulowanie zasad bezpieczeństwa uczestników Imprezy oraz wszystkich osób zaangażowanych w jej organizację. 
5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
"Bilet" oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę; 
    "Identyfikator" oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy – muzykom z osobami zaplecza technicznego oraz menadżerskiego; osobom z obsługi Organizatora, akredytowanym przez Organizatora dziennikarzom i fotoreporterom, a także innym osobom których wstęp na Teren Imprezy Organizator uzna za celowy; Identyfikator będzie miał postać laminowanego znaku zawieszonego na szyi, którego wzór ustala Organizator.  Z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba, a ponadto ta, której imię i nazwisko widnieje na Identyfikatorze; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora; 
    "Sektory" oznacza poszczególne strefy na Terenie Imprezy przeznaczone dla widzów. Dostęp do poszczególnych Sektorów uzależniony jest od nabycia odpowiedniego rodzaju Biletu (lub wydania stosownie do tego odpowiedniego Identyfikatora); 
    "Służby Porządkowe" oznacza powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy i numer identyfikacyjny,  okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy; 
    "Teren Imprezy" oznacza wyznaczony i odpowiednio oznaczony teren, na którym odbywać się będzie biletowana Impreza na wolnym powietrzu, namiot koncertowy, fragment Klubu Klimat w Galerii SFERA w Bielsku-Białej, odpowiednio wyznaczony teren tej Galerii poza wskazanym Klubem, pomieszczenia Klubu Festiwalowego,  Schronisko na Szyndzielni, lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą; 
    "Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu lub Identyfikatora. Uczestnikiem Imprezy może być osoba małoletnia po ukończeniu 4 lat (tylko pod opieką i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod której pieczą pozostaje i która podpisze stosowne oświadczenie przy wejściu na teren imprezy), po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.zadymka.pl.
7. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Zakazana jest odprzedaż Biletów po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.
8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133  ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."
9. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany dokumentu nieoryginalnego na Bilet i wstępu na Imprezę.
10. Do wejścia na Imprezę uprawnia wyłącznie ważny Bilet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności. 
11. Osoby niepełnosprawne, jak i ich opiekunowie, którzy chcą uczestniczyć w Imprezie są zobowiązani do nabycia Biletów.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY I DO SEKTORÓW

12. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobom posiadającym ważne Bilety bądź Identyfikator wydane przez Organizatora. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje Uczestnikom z nieuszkodzonym Identyfikatorem zawieszonym na szyi. Zerwanie lub zniszczenie Identyfikatora powoduje jego unieważnienie i utratę prawa do wstępu na Teren Imprezy. Organizator może przewidzieć stosowanie innych znaków uprawniających do wejścia (wyjścia z prawem ponownego wejścia) na teren Imprezy – w postaci pieczęci na zewnętrznych częściach dłoni, taśm lub nalepek.
12a. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku od 4 do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o pełnej odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora.
13. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 12 i 12a powyżej, wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom: 
I. osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, 
b) o których mowa w art. 22 Ustawy; 
c) zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na  podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; 
d) niestosujące się do zasad bezpieczeństwa oraz wprowadzonych, opublikowanych ograniczeń związanych z pandemią COVID-19;
II. osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 lit a) - d)   Regulaminu.  
14. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
a)  nie posiadającym Identyfikatora,
b) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
c) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu,
d) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,
e) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
f) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
g) posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,
h) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,
i) nie posiadającym dokumentu tożsamości,
j) niestosującym się do ograniczeń związanych z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i poleceń oraz Informacji Organizatora z tym związanych.
Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
15. Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem lub Identyfikatorem. Powyższe nie uchybia publikowanym zastrzeżeniom Organizatora o braku gwarancji miejsc siedzących w wybranych dniach Imprezy.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY

16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.: 
a) Służby Porządkowe i służby informacyjne wyróżniające się elementami ubioru;
b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego pracę Służb Porządkowych;
c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do podanych do publicznej wiadomości zasad i ograniczeń determinowanych zabezpieczeniem przed zakażeniem SARS COV 2, poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
18. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
19. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet lub Identyfikator. Brak Biletu (Identyfikatora), lub posiadanie Biletu (Identyfikatora) uszkodzonego, jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego, gdzie uszkodzony Identyfikator wymieniony zostanie na nowy. Wymianie podlegają Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy, a nie poza nią. Identyfikatory zerwane przez służby porządkowe lub pracowników Organizatora Imprezy zgodnie z przepisami prawa nie podlegają wymianie.
20. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
- materiałów wybuchowych,
- wyrobów pirotechnicznych,
- materiałów pożarowo niebezpiecznych,
- napojów alkoholowych poza wyznaczonymi strefami,
- środków odurzających lub substancji psychotropowych,
- profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio-video.
Na teren festiwalu można wnieść amatorskie aparaty cyfrowe wyłącznie jako integralna część telefonu komórkowego (smartfonu) o matrycy do 12 MPix . Zważywszy na obowiązki kontraktowe wynikające z umów zawieranych z artystami-wykonawcami lub podmiotami ich reprezentującymi, niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto lub video, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych itd. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że zgodnie z warunkami kontraktów zawartych przez Organizatora z Artystami lub podmiotami reprezentującymi Artystów, nieautoryzowane użycie, w tym użycie wbrew Regulaminowi – urządzeń rejestrujących, obraz lub/i dźwięk stanowi podstawę do zerwania koncertu oraz obciążenia Organizatora wysokimi karami umownymi. Wszelkie poniesione z takich przyczyn kary przez Organizatora będą dochodzone w drodze regresu od osób, jakie spowodowały powyższe konsekwencje.
Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych na Terenie Imprezy.
21. Organizator w zakresie określonym Ustawą, przepisami wykonawczymi oraz warunkami umów łączących go z Artystami lub podmiotami reprezentującymi Artystów -  jest uprawniony do utrwalania przebiegu zarówno Imprezy, jak i w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
22. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do: 
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, 
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu, 
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.), 
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
23. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
24. Członkowie Służb Porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
- ręczne wykrywacze metalu,
- wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
25. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych dokonuje przez: 
- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet lub Identyfikator,
- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
27. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
28. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej a także osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.
29. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
- Zaplecze techniczno-socjalne,
- Sektory (Widownia – teren imprezy masowej, Strefa VIP, Strefy Gastronomiczne), 
Zespoły wejścia głównego, 
- Punkty kontroli osób wynikających z pandemii COVID-19, obejmujące weryfikację i odbiór Oświadczeń i bezdotykowe kontrolowanie temperatury ciała. 
- Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
29a. Strefy Gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawane są napoje oraz alkohol (piwo) - są wyłączone z terenu imprezy masowej i spożywane być mogą wyłącznie w tych miejscach. 
30. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.
31. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

32. Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.
33. Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
34. Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsje.
35. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

V. OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ORAZ UCZESTNIKÓW IMPREZY ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2.
36. Organizator powołuje na wydarzenie Koordynatora do spraw zdrowotnych do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 
37. Organizator udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc siedzących. Rzędy będą zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który: 
a) uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,
b) jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. 
38. Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos. 
39. Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne Oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W Oświadczeniu należy przekazać Organizatorowi dane kontaktowe które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane zebrane przez organizatora będą przechowywane przez 30 dni. 
40. Na terenie wydarzenia organizator rozmieści środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu m.in. 1,5 metra. 
41. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu 2 m. w kolejce na Imprezę. 
42. W celu ograniczenia czasu przebywania w kolejce Uczestnicy mogą posiadać tylko nerki/ małe torebki, obowiązuje zakaz wnoszenia toreb/plecaków większych niż format A4. 
43. Uczestników imprezy obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu i wyjściu. 
44. Uczestnicy będą wpuszczani na teren imprezy w odstępach czasowych. 
45. Organizator rekomenduje używanie elektronicznych wersji biletów przez uczestników oraz płatności bezgotówkowe na terenie imprezy. 
46. Organizator udostępni środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością. 
47. Organizator udostępni wyłącznie bezdotykowe podajniki na ręczniki papierowe. 
48. Organizator umieści w widocznych miejscach instrukcje mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością . 
49. Depozyt oraz szatnia są wyłączone z użytku podczas Imprezy. 
50. Organizator umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie imprezy. 


VI. REKLAMACJE

51. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
Stowarzyszenie SZTUKA TEATR, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5.
52. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
53. Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY

54. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
55. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

56. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
57. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
58. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań. 
59. Jakiekolwiek użycie danych osobowych przez Organizatora, a w szczególności przetwarzanie tych danych następuje wyłącznie na zasadach uprawnionych z mocy i w zakresie ochrony przewidzianej Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO). Informacja oraz przyjęta przez Organizatora Polityka Prywatności, dostępne są na stronie: www.zadymka.pl w zakładce „RODO”.
60. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
- na stronie internetowej Festiwalu, tj. www.zadymka.pl 
- w punktach sprzedaży Biletów;
- w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
61. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 36 na piśmie, przesyłką poleconą.
62. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
63. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
64. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2021 r. i zastępuje w całości Regulamin z dnia 3.11.2018 roku.

PODPISANO:

______________________
Jerzy Batycki


______________________
Mirosław Szklarski


______________________
Ewa Czernek-Batycka


______________________
Dagmara Jakubowska

 

 


UCHWAŁA
Zarządu
Stowarzyszenia SZTUKA TEATR w Bielsku-Białej
z dnia 1 lutego 2023 r.

Zarząd Stowarzyszenia SZTUKA TEATR w Bielsku-Białej dążąc do zapewnienia sprawności organizacyjnej najbliższej edycji Festiwalu „25. Bielska Zadymka Jazzowa”, jaki odbędzie się w dniach 2-4 marca i 12-18 czerwca 2023 roku w Bielsku-Białej, Katowicach i Zabrzu, 

postanawia:

1.    Przyjąć tekst Regulaminu Festiwalu “25. Bielska Zadymka Jazzowa” stanowiący Załącznik do Uchwały niniejszej;

2.    Opublikować treść Regulaminu na stronie internetowej Festiwalu: www.zadymka.pl oraz w wybranych materiałach drukowanych na zamówienie Organizatora.

PODPISANO:

______________________
Jerzy Batycki

______________________
Mirosław Szklarski

______________________
Ewa Czernek-Batycka

______________________
Dagmara Jakubowska

Plakat samo tło 2.jpg
bottom of page