top of page
900x5000_graf_2.png

RODO

Stowarzyszenie SZTUKA TEATR z/s w Bielsku-Białej i adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5), zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000172223, REGON: 070743040, NIP: 547-14-71-931 [dalej jako: SST] będąca Organizatorem festiwalu LOTOS JAZZ FESTIVAL Bielska Zadymka Jazzowa [dalej: jako  Festiwal] oraz administratorem strony

Internetowej: www.zadymka.pl oraz https://web.facebook.com/zadymka/ – pragnie poinformować o przyjęciu tekstu jednolitego Polityki Prywatności, która w sposób kompleksowy reguluje zasady przetwarzania danych osobowych, w tym prawa przysługujące podmiotom danych osobowych na gruncie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: RODO).

Z tych względów stosując najwyższe standardy ochrony danych oraz realizując obowiązek wynikający z art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO pragniemy poinformować Państwa o następującym:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie SZTUKA TEATR z/s w Bielsku-Białej i adresem: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5), zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000172223, REGON: 070743040, NIP: 547-14-71-931 (dalej jako: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 lub poczty elektronicznej na adres: biurofestiwalowe@zadymka.pl

2.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym wyłącznie z działalnością statutową stowarzyszenia SST (http://zadymka.pl/208-2/), w tym związaną z Organizacją koncertów w ramach Festiwalu oraz poza Festiwalem. Poprzez działalność związaną z Organizacją koncertów w ramach Festiwalu oraz poza Festiwalem rozumiemy przetwarzanie danych w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a. w zakresie umieszczenia Pani/Pana danych w serwisie www.zadymka.plhttps://web.facebook.com/zadymka/ ich publikacji, aktualizacji, usuwania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;

b.    w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych w celu stałego poprawiania serwisu i pełnej realizacji nierozerwalnie związanej z działalnością Administratora działalności statutowej SST  (art. art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO) – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;

c.  w zakresie zapewnienia kontaktu z Panią/Panem w sprawach związanych z umieszczeniem Pana/Pani danych osobowych w zasobach dotyczących rezerwacji biletów oraz zakupu biletów/wejściówek lub zaproszeń imiennych, na koncerty organizowane przez SST – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez stronę trzecią;

e.    w zakresie marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w tym profilowania (art. 6 ust. 1 lit. f oraz punkt 47 Preambuły RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);

f.    w zakresie rozpatrywania ew. skarg lub żądań oraz spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustosunkowania się do skargi lub żądania.

4.    W przypadku, gdy Pani/Pan zdecyduje się zamówić usługi Administratora, które mają charakter odpłatny, Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w następujących celach w oparciu o poniższe podstawy prawne:

a.    w zakresie zapewnienia należytej realizacji zawartej z Panią/Panem umowy o świadczenie usług – art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);

b.    w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym prowadzeniem czynności windykacyjnych obejmujących także możliwość sprzedaży wierzytelności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora);

c.    w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych odpłatnych usług – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. z 2017 r. poz. 1089] (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze).

5.    Pani/Pana dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
a.    dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);
b.    podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, np. podwykonawcom usług Administratora;
c.    podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

6.    Przetwarzane będą Pani/Pana kontaktowe dane osobowe zgromadzone w publicznych rejestrach i ewidencjach (w tym nazwa, dane kontaktowe i inne dane podane do publicznej wiadomości) – o ile ma to miejsce – udostępnione na Pani/Pana stronie internetowej.

7.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

a.    przez okres niezbędny dla realizacji celów statutowych SST związanych z organizacją koncertów w ramach Festiwalu oraz poza Festiwalem, serwisu www.zadymka.plhttps://web.facebook.com/zadymka/ ,  nie później niż przez okres do 3 lat od dnia  udostępnienia w celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych Administratorowi;

c.    w przypadku świadczenia usług na Pani/Pana rzecz – przez okres obowiązywania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń;

d.    przez okres wymagany przepisami prawa w odniesieniu do celu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu realizowanych usług, 

e.    w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – przez okres istnienia relacji gospodarczej z Panią/Pana, chyba że wcześniej złoży Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania w tych celach;

– w każdym z powyższych przypadków po upływie niezbędnego okresu przetwarzania  dane mogą być przetwarzane tylko na zabezpieczenia dochodzenia roszczeń.

8.    Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez: 
a.    współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

b.    stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 
c.    stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 
d.    w razie przekazywania danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) –  współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: https://www.privacyshield.gov/list). Gdy ma to zastosowanie, Administrator poinformuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Na Pani/Pana żądanie, Administrator udostępnia kopię danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.

9.    Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

10.    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

11.    Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także  prawo do przenoszenia danych.

12.    Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

Szczegółowe informacje odnośnie stosowanych przez Administratora standardów w zakresie prywatności dostępne są w Polityce Prywatności.

bottom of page