top of page

ZDRUŽENIE

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Združenie umeleckého divadla, ďalej len SST, je registrovaným spolkom, ktorý pôsobí na základe platného zákona o združeniach a má teda právnu subjektivitu.

§ 2

Oblasťou pôsobenia SST je územie Poľskej republiky a ďalších krajín a sídlom orgánov je Bielsko-Biała.

§ 3

SST zakladá svoju činnosť na dobrovoľníckej práci svojich členov; môže si najať zamestnancov, ktorí budú vykonávať jeho záležitosti.

§ 4

SST môže používať pečate a odznaky v súlade s platnými predpismi.

II. CIELE A OPATRENIA ČINNOSTI

§ 5

SST ako nezávislé združenie umelcov a milovníkov umenia, zamerané na široko chápanú myšlienku divadla ako syntézy umenia, si kladie svoje hlavné ciele:

1.integrácia umeleckej komunity,

2.propagácia a šírenie umeleckej tvorivosti v tuzemsku a zahraničí s osobitným dôrazom na prihraničný región,

3.konanie pre rozvoj kreativity prostredníctvom spoločných podnikov umelcov z rôznych umeleckých disciplín,

4.vytváranie finančných a organizačných možností na podporu umeleckej činnosti,

5.sľubovanie umeleckých úspechov členov SST, propagácia a šírenie umenia medzi mladými ľuďmi,

6. spolupráca s miestnymi a ústrednými orgánmi vo veciach týkajúcich sa komunity umelcov združených v SST.

§ 6

I. Tieto ciele dosahuje SST:

1. organizovanie divadelných predstavení, hudobných koncertov, umeleckých výstav a iných umeleckých podujatí,

2. organizovanie stretnutí, prednášok a iných vzdelávacích a propagačných podujatí,

3.organizovanie a vedenie krúžku spolu s miestnosťami určenými na divadelnú činnosť a iné formy činnosti SST,

4. vydavateľská a vydavateľská činnosť,

5.organizácia festivalov a súťaží,

6.udržiavanie kontaktov s rôznymi druhmi umeleckých kruhov v Poľsku a v zahraničí,

7. podnikanie za účelom získania finančných prostriedkov na umeleckú činnosť.

II. Ciele združenia sa realizujú v nasledujúcich formách činnosti klasifikovaných podľa Poľskej klasifikácie činností (PKD):

1. Činnosť domov a kultúrnych domov (PKD 92.31.F);

2. Umelecká a literárna tvorivá činnosť inde nezaradená (PKD 92.31.G);

3. Činnosť kultúrnych zariadení (PKD 92.32.Z);

4. iná zábavná činnosť inde neklasifikovaná (PKD 92.34.Z);

5. Činnosť činoherných a bábkových divadiel (PKD 92.31.A);

6. Činnosť galérií a výstavných hál (PKD 92.31.E);

7. Ostatné stravovacie zariadenia (PKD 55.30.B);

8. Tyče (PKD 55.40.Z).

III. ČLENOVIA – ICH PRÁVA A POVINNOSTI

§ 7

Členovia SST sa delia na:

1. obyčajný

2. čestný

3. podporovateľov

§ 8

Riadnym členom SST môže byť fyzická osoba, ktorá má 16 rokov a má poľské občianstvo, ktorú Správna rada SST prijme na základe písomného vyhlásenia. V odôvodnených prípadoch sa riadnym členom môže stať cudzinec s trvalým pobytom v Poľskej republike alebo v zahraničí, ktorého po predložení písomného vyhlásenia prijme predstavenstvo SST.

§ 9

Riadni členovia majú právo:

a) voliť a byť volený do orgánov SST,

b) zúčastňovať sa zasadnutí SST s rozhodujúcim hlasom,

c) robiť závery a postuláty smerom k orgánom SST,

d) využívať zariadenia, služby a pomoc SST.

§ 10

Riadni členovia SST sú povinní:

a) sledovať a podporovať ciele SST,

b) aktívne sa podieľať na živote a činnosti SST,

c) pravidelne platiť členské príspevky,

d) dodržiavať ustanovenia Stanov SST, predpisov a uznesení orgánov SST.

§ 11

1. Čestným členom môže byť fyzická osoba, ktorá sa osobitne zaslúžila o dosiahnutie cieľov SST.

2. Čestnému členovi priznáva a titul zbavuje valné zhromaždenie členov na žiadosť predstavenstva SST.

3. Čestný člen má všetky práva a povinnosti ako radový člen a je oslobodený aj od platenia členských príspevkov.

§ 12

1. Podporujúcim členom SST môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá bude SST finančne alebo materiálne pomáhať a bude platiť členské príspevky.

2. Podporujúci členovia majú všetky práva riadneho člena, okrem aktívneho a pasívneho hlasovacieho práva.

3. Podporujúci členovia sú prijatí na základe uznesenia predstavenstva SST.

§ 13

Členstvo v SST zaniká v prípade:

1. dobrovoľné odstúpenie od SST podané písomne,

2. vyškrtnutie zo zoznamu členov,

3.vylúčenie právoplatným rozhodnutím Rozhodcovského súdu,

4. likvidácia právnickej osoby - podporného člena,

5. strata spôsobilosti na právne úkony fyzickou osobou,

6. právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,

7. smrťou člena SST, ktorý je fyzickou osobou.

§ 14

K vyčiarknutiu zo zoznamu členov SST uvedeného v § 13 bod 2 môže dôjsť v prípade:

1.vylúčenie z účasti na práci SST,

2. neodôvodnené nedoplatky na platení členských príspevkov za obdobie šiestich mesiacov.

Vyškrtnutie zo zoznamu členov vykonáva správna rada. Členovia SST majú právo odvolať sa na Valné zhromaždenie členov, ktoré na najbližšom zasadnutí prijme konečné uznesenie.

IV. ORGÁNY ZDRUŽENIA

§ 15

Orgánmi SST sú:

a) Valné zhromaždenie členov

b) správna rada

c) Revízna komisia

d) Peer Court

§ 16

1. Funkčné obdobie všetkých orgánov SST je 4 (štyri) roky a ich voľba je tajná.

2. Vytvorenie novozvolených orgánov sa uskutoční najneskôr do jedného mesiaca odo dňa volieb.

3. Do vytvorenia novozvolených orgánov zostávajú v platnosti orgány z predchádzajúceho funkčného obdobia.

4. Ak iné predpisy neustanovujú inak, uznesenia orgánov SST sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov za prítomnosti aspoň polovice z celkového počtu osôb oprávnených voliť. V prípade rovnakého počtu hlasov má rozhodujúci hlas prezident.

5. Členovia revíznej komisie nemôžu byť súčasne členmi iných orgánov SST.

§ 17

V prípade odstúpenia člena orgánov SST, zrušenia alebo straty členstva sa zloženie týchto orgánov dopĺňa z náhradníkov vybraných valným zhromaždením členov v poradí, v akom sa získajú hlasy, a v absencia hlasov, výber vykoná na najbližšom zasadnutí valné zhromaždenie členov.

§ 18

Všetky orgány SST sú povinné:

1. Prešetrovať a posudzovať žiadosti, žiadosti a sťažnosti členov SST a informovať zainteresované strany o spôsobe vybavenia nahlásených záležitostí.

2. Systematicky informovať členov SST o prijatých uzneseniach.

Valné zhromaždenie členov

§ 19

1. Valné zhromaždenie členov je najvyšším orgánom SST.

2. Valné zhromaždenie členov sa zvoláva ako riadne alebo mimoriadne.

3. Riadne valné zhromaždenie členov zvoláva správna rada raz ročne.

4. Správna rada oznámi termín a miesto konania riadneho valného zhromaždenia členov najmenej 14 dní pred jeho konaním.

§ dvadsať

1. Mimoriadne valné zhromaždenie členov sa môže konať kedykoľvek na podnet:

a) Správna rada

b) na žiadosť revíznej komisie

c) na základe písomnej žiadosti aspoň 1/3 členov SST.

2. Mimoriadne valné zhromaždenie členov sa zvoláva do 4 týždňov odo dňa podania prihlášky a prerokúva otázky, pre ktoré bolo zvolané.

3. Ustanovenie § 19 ods. 4 platí primerane.

§ 21

1. Program valného zhromaždenia členov zostavuje správna rada, pričom o ňom informuje členov najmenej 14 dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

2. Pripomienky a návrhy k dennému programu valného zhromaždenia členov zasielajte najneskôr 7 dní pred dátumom konania valného zhromaždenia.

§ 22

Na valnom zhromaždení členov sa zúčastňujú riadni a čestní riadni členovia s hlasom poradným a mimoriadni čestní členovia, podporujúci členovia a pozvaní hostia s hlasom poradným.

§ 23

Do kompetencií valného zhromaždenia patrí najmä:

1. Prijatie programu a hlavných smerov činnosti SST.

2. Posúdenie správ predstavenstva, audítorského výboru a Peers' Court.

3. Hodnotenie činnosti SST a jej orgánov, ako aj posúdenie žiadosti výboru pre audit o udelenie absolutória odchádzajúcej správnej rade.

4. Prijímanie zmien štatútu.

5. Prijatie uznesenia o zrušení SST a vyčlenení jej majetku.

6. Voľba a odvolanie orgánov SST, tj správnej rady, kontrolného výboru a partnerského súdu.

7. Posudzovanie odvolaní proti uzneseniam predstavenstva o vyškrtnutí zo zoznamu členov SST.

8. Určenie výšky členských príspevkov a termínu ich úhrady.

Zvládanie

§ 24

1. Predstavenstvo riadi činnosť SST a zastupuje ju navonok, ak ďalšie ustanovenia stanov neurčujú inak.

2. Správna rada pozostáva zo 4 členov, ktorí si spomedzi seba volia prezidenta, viceprezidenta, tajomníka a pokladníka.

3. Zasadnutia predstavenstva sa konajú kedykoľvek, najmenej raz za štvrťrok.

4. Na zasadnutiach správnej rady sa uznášania prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov.

§ 25

Medzi kompetencie správnej rady SST patrí najmä:

1. Riadenie celkovej činnosti SST na základe uznesení a rozhodnutí valného zhromaždenia členov.

2. Prijímanie finančného plánu SST a prijímanie správ o jeho implementácii.

3. Prijímanie uznesení o nadobudnutí a predaji majetku SST, správe tohto majetku a vzniku záväzkov v mene SST.

4. Prijímanie darov a predplatného.

5. Zastupovanie SST navonok.

6. Prijímanie uznesení o prijatí a výmaze členov SST.

7. Prijímanie pravidiel činnosti SST vo veciach, ktoré nie sú vyhradené valnému zhromaždeniu členov.

8. Predkladanie správ valnému zhromaždeniu členov o činnosti predstavenstva.

revízny výbor

§ 26

1. Revízna komisia je kontrolným orgánom SST.

2. Revíznu komisiu tvoria 3 členovia - predseda a dvaja členovia.

3. Zasadnutia revíznej komisie sa konajú podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne.

Odsek 27

Medzi kompetencie výboru pre audit patrí:

1. Kontrola účelnosti, správnosti a dodržiavania zákonných ustanovení celej činnosti s osobitným dôrazom na finančné hospodárenie najmenej raz ročne.

2. Obracať sa na Správnu radu SST s podnetmi vyplývajúcimi z vykonanej kontroly a žiadať vysvetlenie.

3. Predkladanie správ o svojej činnosti valnému zhromaždeniu členov.

4. Žiadosť o udelenie súhlasu odchádzajúcej správnej rade.

Peer Court

§ 28

1. Členský súd je nezávislý súd SST. Členovia súdu rozhodujú v súlade so svojím svedomím, ako aj so štatútom SST a zásadami spoločenského spolunažívania.

2. Peers Court sa skladá z 3 členov zvolených na valnom zhromaždení členov.

3. Členský súd môže rozhodnúť:

a) varovanie

b) pokarhanie

c) vylúčenie z SST

4. Proti rozhodnutiu Rozhodcovského súdu sa možno odvolať na Valné zhromaždenie členov do 14 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia prostredníctvom predstavenstva. Odvolanie by malo byť predložené na najbližšom zasadnutí valného zhromaždenia členov na konečné riešenie.

§ 29

Medzi kompetencie Súdu členov SST patrí skúmanie a rozhodovanie prípadov členov SST v rozsahu:

1.nedodržiavanie štatútu, nariadení a uznesení orgánov SST a konanie v ich neprospech,

2. spáchanie nečestných činov,

3. spory vzniknuté medzi členmi SST vo veciach a povinnostiach vyplývajúcich z ich členstva v SST.

V. MAJETOK SST

§ tridsať

1. Majetkom SST sú: nehnuteľnosti, hnuteľné veci a peňažné prostriedky.

2. Fondy SST zahŕňajú:

a) členské poplatky,

b) dary, odkazy a dedičstvo

c) príjmy zo zákonnej činnosti,

d) dotácie,

e) príjmy z verejného darovania,

f) príjmy z hospodárskej činnosti vykonávanej SST na základe osobitných predpisov.

§ 31

Na platnosť listov a listín o majetkových veciach SST sú potrebné podpisy dvoch osôb - predsedu SST alebo podpredsedu a osoby poverenej predstavenstvom.

§ 32

SST vedie účtovníctvo v súlade s platnými predpismi.

VI. ZMENA STANOV A ZRUŠENIE ST.

§ 33

Uznesenie o zmene štatútu, zrušení SST a rozdelení jej majetku prijíma valné zhromaždenie členov 2/3 väčšinou hlasov za prítomnosti aspoň 1/2 oprávnených hlasovať.

§ 34

V prípade zrušenia SST na základe vlastného uznesenia sú likvidátormi členovia jej správnej rady.

bottom of page