top of page

STOWARZYSZENIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Sztuka Teatr, zwane w dalszej części SST, jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną

§ 2

Terenem działania SST jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz innych krajów, a siedzibą władz jest Bielsko-Biała.

§ 3

SST opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

SST może używać pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi z tym zakresie przepisami.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 5

SST jako niezależne stowarzyszenie twórców i miłośników sztuki, skupionych wokół szeroko rozumianej idei teatru jako syntezy sztuk, za główne cele stawia sobie:

1. integrację środowiska artystycznego,

2. propagowanie i upowszechnianie twórczości artystycznej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem regionu przygranicznego,

3. działanie na rzecz rozwoju twórczości poprzez wspólne przedsięwzięcia artystów różnych dyscyplin sztuki,

4. tworzenie możliwości finansowych i organizacyjnych dla wspierania działalności artystycznej,

5. promowanie dokonań artystycznych członków SST, propagowanie i upowszechnianie sztuki wśród młodzieży,

6. współpracę z władzami lokalnymi i centralnymi w zakresie spraw dotyczących środowiska artystów skupionych wokół SST.

§ 6

I. Cele te SST realizuje przez:

1. urządzanie przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych, wystaw plastycznych i innych imprez artystycznych,

2. urządzanie spotkań, odczytów i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-promocyjnym,

3. zorganizowanie i prowadzenie klubu wraz z pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność teatralną i inne formy działalności SST,

4. działalność wydawniczą i impresaryjną,

5. organizację festiwali i konkursów,

6. utrzymywanie kontaktów z różnego rodzaju środowiskami artystycznymi w kraju i za granicą,

7. prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskiwania środków na działalność artystyczną.

II. Cele Stowarzyszenia realizowane są w następujących formach działalności klasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji działalności (PKD):

1. Działalność domów i ośrodków kultury (PKD 92.31.F);

2. Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.31.G);

3. Działalność obiektów kulturalnych (PKD 92.32.Z);

4. Pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 92.34.Z);

5. Działalność zespołów teatralnych dramatycznych i lalkowych (PKD 92.31.A);

6. Działalność galerii i salonów wystawienniczych (PKD 92.31.E);

7. Pozostałe placówki gastronomiczne (PKD 55.30.B);

8. Bary (PKD 55.40.Z).

III. CZŁONKOWIE – ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 7

Członkowie SST dzielą się na:

1. zwyczajnych

2. honorowych

3. wspierających

§ 8

Członkiem zwyczajnym SST może być osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia, posiadająca obywatelstwo polskie, która na podstawie deklaracji pisemnej zostanie przyjęta przez Zarząd SST. W uzasadnionych przypadkach członkiem zwyczajnym może stać się cudzoziemiec stale mieszkający w Rzeczpospolitej Polskiej, lub poza jej granicami, który po złożeniu pisemnej deklaracji zostanie przyjęty przez Zarząd SST.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo:

a) wybierać i być wybierani do władz SST,

b) uczestniczyć w zebraniach SST z głosem decydującym,

c) wysuwać wnioski i postulaty wobec władz SST,

d) korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy SST.

§ 10

Członkowie zwyczajni SST są zobowiązani:

a) realizować i propagować cele SST,

b) brać czynny udział w życiu i działalności SST,

c) regularnie płacić składki członkowskie,

d) przestrzegać postanowień Statutu SST, regulaminów i uchwał władz SST.

§ 11

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, szczególnie zasłużona w realizacji celów SST.

2. Godność członka honorowego nadaje, a także tytułu pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu SST.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 12

1. Członkiem wspierającym SST może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz SST pomoc finansową lub rzeczową i będzie opłacać składki członkowskie.

2. Członkowie wspierający mają wszelkie prawa członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

3. Członków wspierających przyjmuje się na podstawie uchwały Zarządu SST.

§ 13

Przynależność do SST ustaje w razie:

1. dobrowolnego wystąpienia z SST zgłoszonego na piśmie,

2. skreślenia z listy członków,

3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego,

4. likwidacji osoby prawnej – członka wspierającego,

5. utraty zdolności do czynności prawnych przez osobę fizyczną,

6. skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne,

7. śmierci członka SST, będącego osobą fizyczną.

§ 14

Skreślenie z listy członków SST, o którym mowa w § 13 pkt 2, może nastąpić w razie:

1. uchylania się od udziału w pracach SST,

2. nieusprawiedliwionego zalegania w opłacaniu składek członkowskich przez okres pół roku.

Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkom SST odwołanie do Walnego Zebrania Członków, które na najbliższej sesji podejmie ostateczną uchwałę.

IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 15

Władzami SST są:

a) Walne Zebranie Członków

b) Zarząd

c) Komisja Rewizyjna

d) Sąd Koleżeński

§ 16

1. Kadencja wszystkich władz SST trwa 4 (cztery) lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.

2. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wyboru.

3. Do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych władz działają władze ubiegłej kadencji.

4. Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej, uchwały władz SST zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych władz SST.

§ 17

W przypadku ustąpienia członka władz SST, odwołania go lub utraty członkostwa, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród wybranych przez Walne Zebranie Członków zastępców, w kolejności uzyskania głosów, a w razie ich braku, wyboru dokonuje na najbliższej sesji Walne Zebranie Członków.

§ 18

Wszystkie władze SST są obowiązane:

1. Badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków SST oraz informować zainteresowanych o sposobie załatwienia zgłoszonych spraw.

2. Systematycznie informować członków SST o podjętych uchwałach.

Walne Zebranie Czlonków

§ 19

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą SST.

2. Walne Zebranie Członków zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku.

4. O terminie i miejscu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków zawiadamia Zarząd co najmniej na 14 dni przed terminem obrad.

§ 20

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie z inicjatywy:

a) Zarządu

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków SST.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest w ciągu 4 tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.

3. Przepis § 19 pkt 4 stosuje się odpowiednio.

§ 21

1. Porządek Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd, informując o nim członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. Uwagi i wnioski dotyczące dziennego porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy zgłaszać nie później niż na 7 dni przed terminem obrad.

§ 22

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi zwyczajni, a z głosem doradczym członkowie honorowi nadzwyczajni, członkowie wspierający i zaproszeni goście.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1. Uchwalanie programu i głównych kierunków działalności SST.

2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

3. Ocena działalności SST i jego władz, a także rozpatrywanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

4. Uchwalanie zmian w statucie.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania SST i przeznaczenia jego majątku.

6. Wybieranie i odwoływanie władz SST, tj. Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków SST.

8. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz terminu ich płacenia.

Zarząd

§ 24

1. Zarząd kieruje działalnością SST oraz reprezentuje je na zewnątrz, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

2. Zarząd składa się z 4 członków, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie, nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. Na posiedzeniach Zarządu uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 25

Do kompetencji Zarządu SST w szczególności należy:

1. Kierowanie całokształtem działalności SST na podstawie uchwał i postanowień Walnego Zebrania Członków.

2. Uchwalanie planu finansowego SST oraz przyjmowanie sprawozdań z jego wykonania.

3. Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku SST, zarządzanie tym majątkiem oraz zaciąganie zobowiązań w imieniu SST.

4. Przyjmowanie darowizn i zapisów.

5. Reprezentowanie SST na zewnątrz.

6. Podejmowanie uchwał o przyjmowaniu i skreślaniu członków SST.

7. Uchwalanie regulaminu działalności SST w sprawach nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

8. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności Zarządu.

Komisja Rewizyjna

§ 26

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SST.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób – Przewodniczącego i dwóch członków.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku celowości, prawidłowości oraz zgodności z przepisami prawa całokształtu działalności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.

2. Występowanie do Zarządu SST z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień.

3. Przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Sąd Koleżeński

§ 28

1. Sąd Koleżeński jest niezależnym sądem SST. Członkowie sądu orzekają zgodnie ze swoim sumieniem oraz statutem SST i zasadami współżycia społecznego.

2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków.

3. Sąd Koleżeński może orzekać:

a) upomnienie

b) naganę

c) wykluczenie z SST

4. Od decyzji Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie powinno być przedstawione na najbliższej sesji Walnego Zebrania Członków do ostatecznego rozstrzygnięcia.

§ 29

Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków SST w zakresie:

1. nieprzestrzegania przez nich statutu, regulaminów i uchwał władz SST oraz działanie na ich szkodę,

2. popełnienia czynów niehonorowych,

3. sporów powstałych między członkami SST na tle spraw i obowiązków wynikających z ich przynależności do SST.

V. MAJĄTEK SST

§ 30

1. Majątek SST stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na Fundusze SST składają się:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki

c) dochody z działalności statutowej,

d) dotacje,

e) dochody z ofiarności publicznej,

f) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez SST na podstawie odrębnych przepisów.

§ 31

Do ważności pism i dokumentów w sprawach majątkowych SST wymagane są podpisy dwóch osób – Prezesa SST lub Wiceprezesa i osoby upoważnionej przez Zarząd.

§ 32

SST prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SST.

§ 33

Uchwałę w sprawie zmiany statutu, rozwiązania SST i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 34

W razie rozwiązania się SST na podstawie własnej uchwały likwidatorami są członkowie jego Zarządu.

bottom of page