top of page
900x5000_graf_24_edited_edited.jpg

VÝTAH Z PŘEDPISŮ

Festival "LOTOS JAZZ FESTIVAL  23. Bielska Zadymka Jazzowa"

úplné znění Pravidel na webové stránce: www.zadymka.pl


Pořadatel: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR se sídlem v Bielsku-Biała
 

 • Pravidla jsou určena všem osobám, které se budou během Akce zdržovat v oblasti, kde se Akce koná. Každá osoba zdržující se v tomto prostoru během Akce je povinna dodržovat ustanovení tohoto Řádu.

 • Účelem Pravidel je zajistit bezpečnost Akce tím, že definují pravidla chování osob přítomných na Akce a jejich užívání prostoru, na kterém se Akce koná, jakož i zařízení tam umístěných, jakož i upravující práva a povinnosti účastníků Akce v souvislosti s nákupem vstupenky.vstup na Akci.

 • Vstupenky lze prodávat pouze za cenu vytištěnou na Vstupence. To neplatí pro vstupenky určené pro Partnery a sponzory festivalu, kteří obdrží vstupenky s anotací „zdarma“ na samostatně regulovaném základě.   Je zakázáno dále prodávat Vstupenky s anotací „zdarma“ a za cenu vyšší, než je cena uvedená na Vstupence. Je zakázáno dále prodávat Vstupenky na aukcích, aukcích, soutěžích, přeprodej za účelem zisku mimo autorizovaná prodejní místa apod.

 • Pořadatel upozorňuje, že nákup Vstupenek od třetích osob s sebou nese riziko koupě padělané vstupenky, což má za následek odmítnutí nahrazení neoriginálního dokladu Vstupenkou a vstup na Akci.

 • Ke vstupu na Akci Vás opravňuje pouze platná Vstupenka - originál, zakoupená v souladu s ustanoveními tohoto Řádu. Vstupenka zakoupená v rozporu s ustanoveními

 • [...], následující osoby nemají právo vstoupit do místa konání akce:

 • osoby, proti nimž bylo vydáno rozhodnutí: zákaz vstupu na hromadnou akci, v případě potrestání za přestupky,

 • uvedené v čl. 22 zákona;

 • o povinnosti zdržet se pobytu v místech hromadných akcí, kterou soud vydal proti odsouzenému v souvislosti s podmíněným odkladem výkonu trestu odnětí svobody nebo proti nezletilé osobě on  podle čl. 6 bodů 2 zákona ze dne 26. října 1982 o řízení o přestupcích ve věcech mládeže;

 • osoby, které odmítají podstoupit činnosti uvedené v
  směřovat 22 písmen a) - c)   předpisů . 
   

 • Pořadatel Akce může odmítnout přístup na Akci a testy na ní osobám:kteří nemají průkaz totožnosti,

 • pod viditelným vlivem alkoholu, omamných látek, psychofarmak nebo jiných podobných látek,

 • držení zbraní nebo jiných předmětů, materiálů, výrobků, nápojů, činidel nebo látek uvedených v bodě 20 Pravidel,

 • chovat se agresivně, provokativně nebo jakýmkoli jiným způsobem ohrožujícím bezpečnost nebo pořádek Akce,

 • nosit boty s kovovými koncovkami,

 • jehož vnější vzhled znemožňuje identifikaci,

 • s plastovými nebo skleněnými nádobami nebo plechovkami atd.,

 • s jinými nebezpečnými předměty.

 • kteří nemají doklad totožnosti.

Bezpečnostní služba je odpovědná za posouzení věcí jako nebezpečných.

 

 • Jednotlivci s příslušnou vstupenkou nebo ID mají povolen vstup do jednotlivých sektorů. Výše uvedeným nejsou dotčeny zveřejněné výhrady Pořadatele k nedostatku garance míst ve vybrané dny Akce.

 • Vstup na koncert pod širým nebem 23. června 2021, který se koná na svahu Szyndzielnia, je možný pouze pro ty, kteří mají vstupenky na tento koncert a speciální permanentky vydané pořadatelem. POZORNOST! Osoby s následujícími identifikátory: "Podpora", "Host", "Média"   jsou oprávněny vstoupit na koncert pouze po obdržení samostatných průkazů vydaných Pořadatelem. Osoby, které nemají vstupenku na tento koncert nebo speciální permanentku, nebudou mít nárok na zvláštní cestu vlakem do Szyndzielnie a zpět a do oplocené divácké zóny, kde se koncert bude konat._cc781905-5cde-3194 -bb3b- 136bad5cf58d_ Pořadatel nezodpovídá za případné následky vstupu do horní stanice lanovky a/nebo dojezdu do oblasti Szyndzielnia osobami, které nemají oprávnění ke vstupu na koncert.

 • Účastníci Akce a všechny ostatní osoby, které se v Místě Akce nacházejí, jsou povinni dbát pokynů Bezpečnostní služby včetně bezpečnostního manažera. Odmítnutí dodržovat tyto pokyny může být způsobeno pouze jejich nesouladem s obecně platnými zákony.

 • Účastníci Akce a všechny ostatní osoby, které se nacházejí v Místě Akce, jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost ostatních osob přítomných na Akce, a zejména dodržovat ustanovení Řádu. Je zakázáno ničit nápisy a informační tabule, reklamní nosiče, zařízení a vybavení umístěné v Místě Akce apod. Účastníci jsou povinni používat sociální zařízení pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.

 • Účastníci akce a všechny osoby v místě konání jsou povinni mít platnou vstupenku nebo průkaz totožnosti. Neexistence Vstupenky (Identifikátoru) nebo vlastnictví poškozené Vstupenky (Identifikátoru) je jednoznačným základem pro odstranění účastníka z Místa konání akce. V případě poškození OP je Účastník Akce povinen neprodleně nahlásit na Informačním místě, kde mu poškozený průkaz vymění za nový. Poškozená ID na místě konání akce jsou nahrazena, nikoli mimo něj. Identifikátory prolomené bezpečnostními službami nebo zaměstnanci Pořadatele akce nepodléhají výměně v souladu se zákonem.

 • Během akce je zakázáno vnášet a vlastnit:

- zbraně nebo jiné nebezpečné předměty,

- výbušniny,

- pyrotechnické výrobky,

- požárně nebezpečné materiály,

- alkoholické nápoje mimo vyhrazené zóny,

- omamné nebo psychotropní látky,

- profesionální fotoaparáty, videokamery, audio-video záznamová zařízení.

 

 • Účastníci berou na vědomí, že v souladu s podmínkami smluv uzavřených pořadatelem s umělci nebo subjekty zastupujícími umělce je neoprávněné použití, včetně použití záznamových zařízení, obrazu a/nebo zvuku v rozporu s Pravidly, základem pro narušení koncertu. a účtovat Pořadateli vysoké smluvní pokuty. Jakékoli sankce vzniklé pořadateli z těchto důvodů budou vymáhány formou postihu od osob, které způsobily výše uvedené následky.

 • Dále je zakázáno vodit na místo konání akce psy a jiná zvířata a provozovat jakoukoli komerční či jinou výdělečnou činnost bez souhlasu pořadatele, jakož i sbírku v místě konání akce.

 • Osoby, kterým byl odepřen vstup nebo pobyt na Akci, jakož i osoby vykázané z Místo konání v souladu s Prováděcími předpisy nebo Zákonem, nemají nárok na vrácení vstupného ani jiné nároky.

 • Zakoupenou Vstupenku nelze vyměnit ani vrátit, pokud pořadatel v jednotlivých případech nerozhodne jinak.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit bez předchozího upozornění. Pořadatel nebude povinen uhradit držiteli Vstupenky žádnou náhradu nebo škodu, kromě náhrady ceny vytištěné na Vstupence za zrušenou Akci.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo z oprávněných důvodů změnit průběh Akce, např. zrušení příjezdu umělce, vyšší moc apod., a dále právo upravit a změnit program z hlediska uměleckého a časového bez předchozí konzultace a náhrady. .

 • Účastník Akce nebo jiná osoba pobývající v Místě Akce může být vystaven trvalé přítomnosti v zóně zvuků, které mohou způsobit poškození sluchu, a také v zóně provozu zábleskových světel. Účastníci Akce se jí účastní na vlastní nebezpečí. Ohroženy jsou zejména těhotné ženy a lidé trpící epilepsií.

 • Účastník akce je povinen zakrýt si ústa a nos a je povinen si samostatně obstarat osobní ochranné pomůcky, tedy roušku nebo oděv zakrývající ústa a nos.

 • Účastník je povinen před vstupem do areálu akce podat písemné Prohlášení nebo předem e-mailem, že podle svého nejlepšího vědomí není nakaženou osobou a není v karanténě ani pod epidemiologickým dohledem. Ve Vyjádření by měly být pořadateli uvedeny kontaktní údaje, které je pořadatel povinen poskytnout Vrchnímu hygienickému inspektorátu a bezpečnostním službám v případě epidemiologického ohrožení v průběhu Akce. Údaje shromážděné pořadatelem budou uchovávány po dobu 30 dnů.

 • Účastníci jsou povinni dodržovat vzdálenost 2 metrů ve frontě na akci.

 • Z důvodu omezení času ve frontě mohou mít Účastníci pouze ledvinky / malé tašky, je zakázáno nosit tašky / batohy větší než formát A4.

 • Účastníci akce si musí při vstupu a výstupu vydezinfikovat ruce.

 • Účastníci budou vpuštěni do prostoru akce v určitých intervalech.

 • Pořadatel doporučuje účastníkům využívat elektronické verze vstupenek a bezhotovostní platby na akci.

 • Pořadatel zajistí mycí a dezinfekční prostředky dostupné na akci vč. na toaletách a u vchodů do místa akce a východů s přihlédnutím k potřebám osob se zdravotním postižením.

 • Kauce a šatna jsou v průběhu Akce vyloučeny z užívání.

 • Pořadatel umožní nákup ochranných roušek v prostorách akce.

 • Pořadatel dále zaznamenává průběh Akce pro účely dokumentace a propagace či reklamy Akce a akcí v dalších letech, Pořadatele a sponzorů. Obraz lidí přítomných na místě konání akce může být zaznamenán a poté šířen pro účely dokumentace, podávání zpráv, reklamy a propagační účely. Oprávněnou registrací průběhu Akce ze strany Pořadatele pro účely dokumentace a archivace nejsou dotčena osobnostní práva třetích osob účastnících se Akce, včetně ochrany práv osob k jejich podobě.

 • Případné stížnosti lze uplatnit písemně nejpozději do 14 dnů od ukončení Akce na následující korespondenční adresu Pořadatele:

 • Spolek UMĚLECKÉ DIVADLO, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5.

 • Pořadatel uznává reklamace podané dle bodu 36 výše do 21 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli doporučeně poštou. Osoba podávající stížnost musí mít doklad o zaslání doporučeného dopisu.

 • Podmínkou uplatnění reklamace je vyčerpání reklamačního řízení uvedeného v této kapitole Řádu.

 • Všechna práva k názvu a logu Akce jsou vyhrazena Pořadateli. Logo pořadatele Bielska Zadymka Jazzowa požívá ochranné známky ve slovní a grafické vrstvě v souladu s příslušným ochranným certifikátem vydaným Patentovým úřadem Polské republiky. Oficiální programy a pomůcky související s Událostí budou prodávány pouze v Místě Akce nebo na prodejních místech autorizovaných Pořadatelem.

 • Pravidla vstupují v platnost 17. května 2021.

bottom of page