top of page

FESTIVALOVÁ PRAVIDLA

STATUT
Festivalu "LOTOS JAZZ FESTIVAL 23 Bielska Zadymka Jazzowa".
(přijato usnesením představenstva SST dne 17. května 2021)

Pořadatel: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR se sídlem v Bielsku-Biała

I. OBECNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento řád (dále jen: „Řád“) byl vydán na základě ustanovení zákona ze dne 20. března 2009 o bezpečnosti hromadných akcí, vyhl. Journal of Laws z roku 2018, bod 1870 (dále jen „zákon“) a podle ustanovení občanského zákoníku.
2. Řád vydává Sdružení ART DIVADLO se sídlem v Bielsko-Biała na ul. Mostowa 5, zapsaná do rejstříku sdružení, jiných společenských a profesních organizací, nadací a institucí veřejného zdravotnictví okresním soudem, VIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku v Bielsko-Biała pod číslem KRS: 0000172223 - Organizátor akce pod název: "LOTOS Jazz Festival Bielska Zadymka Jazzowa" , jehož další dvacátý třetí ročník se bude konat 23. – 27. června 2021 v Bielsko-Biała - na volném prostranství: na pódiích umístěných na Rynku, na Bolku a Lolek náměstí a na svahu Szyndzielnia - v Bielsko-Biała; ve stanové hale u Dębowiec, v Klubu Klimat a na jiném místě či místech vyhlášených Pořadatelem veřejnosti (dále jen: „Akce“).
3. Pravidla jsou určena všem osobám, které se budou v průběhu Akce zdržovat v oblasti, kde se Akce koná. Každá osoba zdržující se v tomto prostoru během Akce je povinna dodržovat ustanovení tohoto Řádu.
4. Účelem Pravidel je zajistit bezpečnost Akce tím, že definují pravidla chování osob přítomných na Akce a jejich užívání prostoru, kde se Akce koná, jakož i zařízení tam umístěného, a také upravovat práva a povinnosti účastníků Akce v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci. Účelem Řádu je zejména upravit bezpečnostní pravidla účastníků Akce a všech osob podílejících se na její organizaci – určovaná hrozbou COVID-19 a platnými předpisy v této věci.
5. Následující pojmy používané v Pravidlech mají následující význam:
„Vstupenka“ znamená individuální souhlas se vstupem na akci;  
     „Identifikátor“ znamená identifikátor vydaný Pořadatelem při vstupu do místa konání akce a technické podpoře hudebníka; osoby ze služby Pořadatele, akreditovaní novináři a fotoreportéři, jakož i další osoby, jejichž vstup na Místo konání Pořadatel považuje za účelný; Odznak bude mít podobu laminovaného nápisu zavěšeného na krku, jehož vzor stanoví pořadatel.  Z ID může používat pouze jedna osoba a také osoba, jejíž jméno a příjmení je uvedeno na ID; poškození nebo prasknutí průkazu způsobí jeho expiraci; je zakázáno prozrazovat ID;  
     „Sektory“ znamenají jednotlivé zóny na Místě konání určené pro diváky. Přístup k jednotlivým Sektorům závisí na zakoupení příslušného typu Vstupenky (případně vydání příslušného Identifikátoru); _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
     „Bezpečnostní službou“ se rozumí osoby určené Pořadatelem, včetně zaměstnanců bezpečnostní agentury s průkazem totožnosti, péče o osoby nebo majetek osob účastnících se Akce, včetně kontroly práv Účastníků ke vstupu do Místa Akce. Členové bezpečnostní služby mají na viditelném místě umístěny identifikátory, které obsahují: název emitenta a identifikační číslo,   doba platnosti, razítko a podpis vydavatele; _cc781905-5cde-3194-bb5cf_136
     „Místo akce“ znamená určenou a příslušně označenou oblast, kde se bude konat vstupenka na koncert pod širým nebem, Climate Club of Open Air Event Galerie SFERA v Bielsko-Biała, příslušně označený prostor této galerie mimo uvedený klub, prostory Festivalového klubu,  Schronisko na Szyndzielnia nebo jiné místo, kam lze akci přesunout z důležitých důvodů a zveřejněno před akcí;  
     „Účastník akce“ znamená osobu účastnící se Akce na základě Vstupenky nebo ID. Účastníkem Akce může být nezletilý po dovršení 4 let věku (pouze v péči a na výhradní odpovědnost zletilé osoby, v jejíž péči zůstává a která při vstupu do areálu akce podepíše příslušné prohlášení), po zakoupení Vstupenek na nezletilý i dospělý.

II. PRODEJ VSTUPENEK:

6. Vstupenky se prodávají pouze na autorizovaných prodejních místech. Seznam autorizovaných prodejních míst je k dispozici na www.zadymka.pl.
7. Vstupenky lze prodávat pouze za cenu vytištěnou na Vstupence. Je zakázáno dále prodávat Vstupenky za cenu vyšší, než je cena uvedená na Vstupence. Je zakázáno dále prodávat Vstupenky na aukcích, aukcích, soutěžích, přeprodej za účelem zisku mimo autorizovaná prodejní místa apod.
8. Pořadatel informuje, že dle čl. 133   zákona ze dne 20. května 1971 Code of Petty Offenses: „Kdo si koupí vstupenky na umělecké, zábavní nebo sportovní akce nebo kdo prodá takové vstupenky za účelem zisku, bude zatčen, omezení svobody nebo pokutu. Pokus, podněcování a napomáhání a navádění jsou trestné podle zákona."
9. Pořadatel upozorňuje, že nákup Vstupenek od třetích osob s sebou nese riziko koupě padělané vstupenky, což má za následek odmítnutí nahrazení neoriginálního dokladu Vstupenkou a vstup na Akci.
10. Ke vstupu na Akci opravňuje pouze platná Vstupenka - originál, zakoupená v souladu s ustanoveními tohoto Řádu. Vstupenku zakoupenou v rozporu s ustanoveními Pravidel může pořadatel zrušit bez nároku na vrácení peněz . 
11. Osoby se zdravotním postižením a jejich opatrovníci, kteří se chtějí Akce zúčastnit, jsou povinni zakoupit Vstupenky.

III. VSTUP DO PROSTORU AKCE A DO SEKTORŮ

12. Vstup do Místo konání akce je umožněn osobám, které mají platnou Vstupenku nebo průkaz totožnosti vydaný Pořadatelem. Na každý vstup do Místo konání mají nárok Účastníci s nepoškozenou ID visačkou zavěšenou na krku. Rozbití nebo zničení Identifikátoru způsobí jeho zrušení a ztrátu práva vstoupit do Místa konání akce. Pořadatel může zajistit použití dalších značek opravňujících ke vstupu (výstupu s právem opětovného vstupu) do prostor Akce - v podobě plomb na vnějších částech rukou, pásek nebo samolepek.
12a. Je-li Účastníkem Akce nezletilý ve věku od 4 do 15 let, může se Akce zúčastnit pouze pod dohledem zletilé osoby, která při prvním vstupu na Akce podepíše prohlášení o plné odpovědnosti za nezletilého na adrese informační pult podle vzorce vyvinutého pořadatelem.
13. Bez ohledu na splnění výše uvedených podmínek uvedených v bodě 12 a 12a výše nejsou oprávněny vstoupit do místa konání akce:  
I. osoby, proti nimž bylo vydáno rozhodnutí: zákaz vstupu na hromadnou akci, je-li potrestán za přestupky,  
b) uvedené v čl. 22 zákona;  
c) povinnost zdržet se pobytu v místech hromadných akcí, vydaná soudem proti odsouzenému v souvislosti s podmíněným odkladem výkonu trestu odnětí svobody nebo proti nezletilé osobě dne   podle čl. 6 bodů 2 zákona ze dne 26. října 1982 o řízení o kriminalitě mládeže;  
d) nedodržování bezpečnostních pravidel a zavedených, zveřejněných omezení souvisejících s pandemií COVID-19;
II. osoby, které odmítají podstoupit činnosti uvedené v bodě 22 písmen a) - d)   řádu.  
14. Pořadatel Akce může odepřít vstup na Akci a pobyt na Akci osobám:
a)   bez ID,
b) pod viditelným vlivem alkoholu, omamných látek, psychofarmak nebo jiných podobných látek,
c) držení zbraní nebo jiných předmětů, materiálů, výrobků, nápojů, činidel nebo látek uvedených v bodě 20 Pravidel,
d) chovat se agresivně, provokativně nebo jiným způsobem ohrožujícím bezpečnost nebo pořádek Akce,
e) nošení obuvi s kovovými koncovkami,
f) jejichž vnější vzhled znemožňuje identifikaci,
g) mít plastové nebo skleněné nádoby nebo plechovky atd.,
h) s jinými nebezpečnými věcmi,
i) kteří nemají doklad totožnosti,
j) nedodržování omezení souvisejících s rizikem nákazy virem SARS-COV-2 a pokynů a informací Pořadatele s tím souvisejících.
Bezpečnostní služba je odpovědná za posouzení věcí jako nebezpečných.
15. Do jednotlivých sektorů mohou vstupovat jednotlivci s příslušnou Vstupenkou nebo Identifikátorem. Výše uvedeným nejsou dotčeny zveřejněné výhrady Pořadatele k nedostatku garance míst ve vybrané dny Akce.

IV. ORGANIZAČNÍ A ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA ZÁVAZNÁ V MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE

16. Pořadatel zajišťuje bezpečnost osob přítomných na Akce a pořádek v jejím průběhu, mimo jiné : 
a) Bezpečnostní služby a informační služby rozlišené prvky oděvu;
b) jmenování bezpečnostního manažera, řízení bezpečnostních složek a organizování práce bezpečnostních složek;
c) poskytování lékařské pomoci a hygienického a hygienického zařízení.
17. Účastníci Akce a všechny další osoby, které se nacházejí v Místě Akce, jsou povinni dodržovat veřejně uveřejněná pravidla a omezení stanovená ochranou před nákazou SARS COV 2, příkazy bezpečnostních složek včetně bezpečnostního manažera. Odmítnutí dodržovat tyto pokyny může být způsobeno pouze jejich nesouladem s obecně platnými zákony . 
18. Účastníci Akce a všechny ostatní osoby, které se nacházejí v Místě Akce, jsou povinny chovat se tak, aby neohrožovaly bezpečnost ostatních osob přítomných na Akci, a zejména dodržovat ustanovení Řádu. Je zakázáno ničit nápisy a informační tabule, reklamní nosiče, zařízení a vybavení umístěné v Místě Akce apod. Účastníci jsou povinni používat sociální zařízení pouze k účelu, ke kterému jsou určeny.
19. Účastníci Akce a všechny osoby v Místě Akce jsou povinni mít platnou Vstupenku nebo Identifikátor. Neexistence Vstupenky (Identifikátoru) nebo vlastnictví poškozené Vstupenky (Identifikátoru) je jednoznačným základem pro odstranění účastníka z Místa konání akce. V případě poškození OP je Účastník Akce povinen neprodleně nahlásit na Informačním místě, kde mu poškozený průkaz vymění za nový. Poškozená ID na místě konání akce jsou nahrazena, nikoli mimo něj. Identifikátory prolomené bezpečnostními službami nebo zaměstnanci Pořadatele akce nepodléhají výměně v souladu se zákonem.
20. Během Akce je zakázáno nosit a vlastnit:
- zbraně nebo jiné nebezpečné předměty,
- výbušniny,
- pyrotechnické výrobky,
- požárně nebezpečné materiály,
- alkoholické nápoje mimo vyhrazené zóny,
- omamné nebo psychotropní látky,
- profesionální fotoaparáty, videokamery, audio-video záznamová zařízení.
Amatérské digitální fotoaparáty můžete do areálu festivalu přinést pouze jako nedílnou součást mobilního telefonu (smartphonu) s maticí do 12 MPix. S ohledem na smluvní závazky vyplývající ze smluv uzavřených s umělci-umělci nebo subjekty, které je zastupují, není dovoleno vnášet foto nebo video techniku, např. 35mm zrcadlovky, digitální zrcadlovky, středoformátové a velkoformátové fotoaparáty apod. Účastníci berou na vědomí, že v souladu s podmínky smluv uzavřených pořadatelem s umělci nebo subjekty zastupujícími umělce, neoprávněné použití, včetně použití záznamových zařízení, obrazu a/nebo zvuku v rozporu s Pravidly, je základem pro porušení koncertu a nabití pořadatele vysokými smluvními pokuty. Jakékoli sankce vzniklé pořadateli z těchto důvodů budou vymáhány formou postihu od osob, které způsobily výše uvedené následky.
Dále je zakázáno vodit na místo konání akce psy a jiná zvířata a provozovat jakoukoli komerční či jinou výdělečnou činnost bez souhlasu pořadatele, jakož i sbírku v místě konání akce.
21. Pořadatel je v rozsahu stanoveném zákonem, prováděcími předpisy a podmínkami smluv, které jej spojují s umělci nebo subjekty zastupujícími umělce -   oprávněn zaznamenávat jak průběh Akce, tak i zejména chování osob, používajících zařízení zaznamenávající obraz a zvuk. Materiály shromážděné během záznamu Akce, které mohou představovat důkazy umožňující zahájení trestního stíhání nebo řízení v případech přestupků, nebo důkazy relevantní pro probíhající takové řízení, organizátor neprodleně předá okresnímu státnímu zástupci příslušnému pro místo konání akce. nebo Policie. Materiály shromážděné při natáčení Akce, které neobsahují důkazy umožňující zahájení trestního stíhání nebo řízení ve věcech trestných činů nebo důkazy relevantní pro probíhající takové řízení, jsou uchovávány po skončení Akce po dobu minimálně jeden měsíc, a pak jsou zničeny výborem.
22. Bezpečnostní složky s identifikátorem umístěným na viditelném místě jsou oprávněny v souladu s ustanoveními zákona:  
a) kontrola povolení k účasti na akci,  
b) identifikace osob za účelem zjištění jejich totožnosti,  
c) prohlížení obsahu zavazadel, oděvů osob v případě podezření, že tyto osoby vnášejí nebo mají u sebe věci uvedené v písm. 20 předpisů,  
d) určování práv osob být na Akci a v případě nedostatku těchto práv - jejich předvolání k opuštění Akce;
e) vydávání příkazů osobám, které narušují veřejný pořádek nebo se chovají v rozporu s pravidly hromadné akce, a v případě nerespektování těchto příkazů je vyzývají k opuštění Akce;
f) použití fyzické síly ve formě zneschopnění držení a podobných obranných technik v případě ohrožení zboží svěřeného do ochrany, nesplnění příkazu k opuštění prostoru Akce nebo odražení útoku na člena ostrahy Služby nebo jiná osoba, za podmínek uvedených v čl. 38 zákona ze dne 22. srpna 1997 o ochraně osob a majetku (Sbírka zákonů č. 114, položka 740, ve znění pozdějších předpisů),  
g) zachycovat za účelem okamžitého předání Policii osoby přímo ohrožující lidský život nebo zdraví, jakož i chráněný majetek.
23. Bezpečnostní služby jsou povinny vykázat z Místo konání akce osoby, které narušují veřejný pořádek nebo se chovají v rozporu s Řádem.
24. Příslušníci bezpečnostních složek mohou být v závislosti na potenciálním riziku a potřebách vybaveni mj. v:
- ruční detektory kovů,
- vzory vstupenek, průkazů totožnosti a pozvánek,
- další nezbytné a zákonem povolené osobní ochranné prostředky.
25. Potvrzení práva osoby být na Akci provádí příslušník bezpečnostních složek:  
- kontrola, zda má osoba platnou letenku nebo průkaz totožnosti,
- porovnání předloženého dokumentu se vzorem.
26. V případě zjištění obsahu odbavených zavazadel nebo oděvu předměty, které je zakázáno vnášet a držet na Akci, příslušník bezpečnostní služby odmítne vpustit osobu, u které byly zjištěny tyto věci, nebo je odebere. z místa Akce.
27. V případě, že obsah odbaveného zavazadla nebo oděvu obsahuje zbraně nebo jiné nebezpečné předměty, výbušniny, pyrotechniku a požárně nebezpečný materiál, jakož i omamné a psychotropní látky, převezme příslušník bezpečnostní služby osobu, jejíž zavazadlo resp. oděvu byly zkontrolovány a tyto věci nalezeny, po převzetí sepíše o této činnosti protokol a následně tuto osobu spolu s vyzvednutými věcmi předá Policii ČR.
28. Osoby, kterým byl odepřen vstup nebo pobyt na Akci, jakož i osoby vykázané z Místa konání akce v souladu s Prováděcími předpisy nebo Zákonem, nemají nárok na vrácení vstupného ani jiné nároky.
29. Pořadatel určuje divizní zóny Akce:
- technické a sociální zázemí,
- Sektory (Publikum – prostor pro hromadné akce, VIP zóna, Gastronomické zóny), _ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_
Sestavy hlavního vstupu,  
– Kontrolní body osob vyplývající z pandemie COVID-19, včetně ověřování a příjmu Výpisů a bezkontaktního monitorování tělesné teploty. 
- Místa trvalé ochrany bezpečnostními službami.
29a. Food and Beverage zóny - oddělené a uzavřené gastronomické a obchodní zóny, kde se prodávají nápoje a alkohol (pivo) - jsou vyloučeny z prostoru hromadné akce a lze je konzumovat pouze v těchto místech.
30. Pořadatel zajišťuje požární bezpečnost tím, že:
a) obsluha, bezpečnostní služba a pořadatel musí znát umístění ruční hasičské techniky a hydrantů a pravidla chování v případě požáru;
b) Bezpečnostní služby musí být proškoleny v: pravidlech evakuace, způsobu vyhlášení požární ochrany, pravidlech používání ruční hasičské techniky a první pomoci.
31. Pořadatel a Účastníci Akce, jakož i další osoby zdržující se v jejích prostorách se v průběhu Akce zavazují dodržovat ustanovení zákona o výchově ke střízlivosti a potírání alkoholismu.

V. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ AKCE

32. Zakoupenou Vstupenku nelze vyměnit ani vrátit. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit bez předchozího upozornění. Pořadatel nebude povinen uhradit držiteli Vstupenky žádnou náhradu nebo škodu, kromě náhrady ceny vytištěné na Vstupence za zrušenou Akci.
33. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu průběhu Akce z oprávněných důvodů, jako je zrušení příjezdu umělce, Vyšší moc apod., a dále právo ustanovit a změnit program po stránce umělecké a časové bez předchozího souhlasu. konzultace a kompenzace.
34. Účastník Akce nebo jiná osoba pobývající v Místě Akce může být vystaven trvalé přítomnosti v zóně zvuků, které mohou způsobit poškození sluchu, a také v zóně provozu zábleskových světel. Účastníci Akce se jí účastní na vlastní nebezpečí. Ohroženy jsou zejména těhotné ženy a lidé trpící epilepsií.
35. Pořadatel dále zaznamenává průběh Akce pro účely dokumentace a propagace či reklamy Akce a akcí v dalších letech, Pořadatele a sponzorů. Obraz lidí přítomných na místě konání akce může být zaznamenán a poté šířen pro účely dokumentace, podávání zpráv, reklamy a propagační účely.

V. POVINNOSTI ORGANIZÁTORA A ÚČASTNÍKŮ VZTAHUJÍCÍ SE K BEZPEČNOSTI BĚHEM VZNIKU VIRU SARS-COV-2.
36. Pro úkoly spojené s dodržováním všech stanovených postupů a neustálým kontaktem s určenou osobou z příslušné okresní hygienické a epidemiologické stanice jmenuje pořadatel zdravotního koordinátora . 
37. Pořadatel poskytuje divákům maximálně polovinu počtu míst. Řady se budou střídat, mezi diváky zbude jedno volné místo. Povinnost ponechat jedno volné místo mezi diváky se nevztahuje na diváka, který:  
a) zúčastní se představení s dítětem do 13 let,
b) je osoba s průkazem ZTP, osoba se zdravotním postižením, osoba s průkazem zvláštního vzdělání nebo osoba, která se pro svůj zdravotní stav nemůže samostatně pohybovat.
38. Účastník Akce je povinen si zakrýt ústa a nos a je povinen si obstarat osobní ochranné pomůcky, jako je maska nebo část oděvu zakrývající ústa a nos . 
39. Účastník Akce je povinen před vstupem do areálu akce předložit písemné Prohlášení nebo e-mailem, že podle svého nejlepšího vědomí není nakaženou osobou a není v karanténě ani pod epidemiologickým dohledem. Ve Vyjádření by měly být pořadateli uvedeny kontaktní údaje, které je pořadatel povinen poskytnout Vrchnímu hygienickému inspektorátu a bezpečnostním službám v případě epidemiologického ohrožení v průběhu Akce. Údaje shromážděné organizátorem budou uloženy po dobu 30 dnů . 
40. V prostoru akce pořadatel umístí dezinfekční prostředky a informační tabule upozorňující mimo jiné na povinnost nošení roušek a dodržování odstupu. 1,5 metru . 
41. Účastníci jsou povinni dodržovat vzdálenost 2 metrů ve frontě na událost. 
42. Z důvodu omezení času ve frontě mohou mít Účastníci pouze ledvinky / malé tašky, je zakázáno nosit tašky / batohy větší než formát A4. 
43. Účastníci akce si musí při vstupu a výstupu vydezinfikovat ruce . 
44. Účastníci budou vpuštěni do prostoru akce v intervalech . 
45. Pořadatel doporučuje účastníkům využívat elektronické verze vstupenek a bezhotovostní platby v prostorách akce. 
46. Pořadatel zajistí mycí a dezinfekční prostředky dostupné na akci, vč. na toaletách a u vchodů do místa akce a východů s ohledem na potřeby osob se zdravotním postižením . 
47. Pořadatel zajistí pouze bezkontaktní dávkovače papírových ručníků . 
48. Pořadatel umístí na viditelná místa pokyny pro mytí rukou v souladu s doporučeními GIS s přihlédnutím k potřebám osob se zdravotním postižením . 
49. Záloha a šatna jsou vyloučeny z používání během Akce. 
50. Pořadatel umožní nákup ochranných roušek v prostorách akce. 


VI. REKLAMACE

51. Případné stížnosti lze uplatnit písemně nejpozději do 14 dnů od ukončení Akce na následující korespondenční adresu Pořadatele:
Spolek UMĚLECKÉ DIVADLO, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5.
52. Pořadatel uznává reklamace podané dle bodu 36 výše do 21 dnů ode dne jejich doručení Pořadateli doporučeně poštou. Osoba podávající stížnost musí mít doklad o zaslání doporučeného dopisu.
53. Podmínkou uplatnění reklamací je vyčerpání reklamačního řízení uvedeného v této kapitole Řádu.

VII. TESTOVACÍ USTANOVENÍ VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA

54. Kdo neuposlechne příkazu vydaného na základě zákona nebo prováděcího řádu pořadatelem nebo bezpečnostní službou, bude potrestán zatčením, omezením svobody nebo pokutou.
55. Každý, kdo na akci přinese nebo přechová zbraně, jiné nebezpečné předměty, výbušniny, pyrotechnické výrobky nebo požárně nebezpečné materiály, bude potrestán zadržením nebo omezením na svobodě.


VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

56. Všechna práva k názvu a logu Akce jsou vyhrazena Pořadateli. Oficiální programy a pomůcky související s Událostí budou prodávány pouze v Místě Akce nebo na prodejních místech autorizovaných Pořadatelem.
57. Status sponzora akce uděluje pouze Pořadatel.
58. Pořadatel nenese odpovědnost za účinky vyšší moci. Vyšší moc je událost mimo kontrolu Pořadatele, která znemožňuje plnění povinností nebo může být považováno za nemožné vzhledem k existujícím okolnostem. Vyšší moc je zejména: povětrnostní podmínky, poruchy nebo narušení provozu zařízení dodávajících elektřinu, teplo, světlo, vojenské operace nebo akce státních nebo místních orgánů v oblasti politiky, zákonů a předpisů ovlivňujících plnění povinností._cc781905- 5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_
59. Jakékoli použití osobních údajů Pořadatelem, a zejména zpracování těchto údajů, probíhá pouze za podmínek povolených na základě a v rozsahu ochrany stanovené Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen: GDPR). Informace a Zásady ochrany osobních údajů přijaté Pořadatelem jsou dostupné na: www.zadymka.pl v záložce „GDPR“.
60. Tato pravidla jsou k dispozici:
- na webových stránkách festivalu, tj. www.zadymka.pl 
- na prodejních místech vstupenek;
- na informačních místech v místě konání akce;
61. Korespondence organizátorovi zasílejte na adresu uvedenou v bodě 36 písemně, doporučeně.
62. Bezpečnostní služby mohou vydávat vlastní bezpečnostní a požární pokyny. v souladu s platnou legislativou.
63. V záležitostech, na které se nevztahují předpisy, se použijí ustanovení zákona.
64. Předpisy vstupují v platnost dne 17.05.2021 a v plném rozsahu nahrazují Předpisy ze dne 3.11.2018.

PODEPSANÝ:

_______________________
Jerzy Batycki


_______________________
Miroslav Szklarski


_______________________
Ewa Czernek-Batycka


_______________________
Dagmara Jakubowská

 

 


ROZLIŠENÍ
Deska
Sdružení ART DIVADLO v Bielsku-Biała
ze dne 17. května 2021

Správní rada Asociace ART DIVADLA v Bielsku-Biała usilující o organizační efektivitu dalšího ročníku festivalu „LOTOS Jazz Festival 23 Bielska Zadymka Jazzowa“, který se bude konat ve dnech 23. – 27. června 2021 v novém organizačního vzorce, a to zejména v návaznosti na potřebu zajistit co nejvíce pokročilou bezpečnost pro všechny osoby účastnící se této Akce, včetně osob určených hrozbou COVID-19 a zachování plného souladu Akce s ustanoveními zákona ze dne 20. , 2009 o bezpečnosti hromadných akcí v novém znění tohoto zákona (Sbírka zákonů z roku 2018, bod 1870) a prováděcích předpisů (bez ohledu na aplikaci tohoto zákona na akci) – 

rozhodni se:

1.     Přijměte text pravidel festivalu „LOTOS JAZZ FESTIVAL 2828Bielc-Bield-Bel555371939055cc-371939055cc-71939055c-371939055cc-371939055c-371919055c-3194-bb3b-136bad5cf58d“

2.    Zveřejnit obsah Řádu na webových stránkách festivalu: www.zadymka.pl a ve vybraných tištěných materiálech objednaných pořadatelem.

3.     Jmenujte zdravotního koordinátora pro úkoly související s udržováním všech stanovených postupů souvisejících s hrozbou COVID-19 a neustálým kontaktem s hrozbou COVID příslušné okresní hygienické a epidemiologické - od Marcin Smolik (mail: smolik @ zadymka.pl) ._ cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

4.     Stanovit, že Řád festivalu ve znění přijatém usnesením nahrazuje 11 stávající Řád 2 přijatý S38ST. a nabývá účinnosti dnem přijetí tohoto usnesení.

PODEPSANÝ:

_______________________
Jerzy Batycki

_______________________
Miroslav Szklarski

_______________________
Ewa Czernek-Batycka

_______________________
Dagmara Jakubowská

Plakat samo tło 2.jpg
bottom of page