top of page
Plakat samo tło 2.jpg

AKREDITÁCIE

Žiadosti o akreditáciu a fotoakreditáciu zasielajte e-mailom na adresu:  biuro@zadymka.pl . Do nadpisu e-mailu uveďte: akreditácia.

Prihláška by mala obsahovať meno, priezvisko, funkciu a názov zastupovanej redakcie. Podmienkou získania akreditácie je vyhlásenie novinára o efektívnom použití materiálov v publikáciách súvisiacich s mediálnou službou festivalu. Podmienkou získania fotoakreditácie je preukázanie trvalej spolupráce s delegujúcou redakciou alebo zdokumentované umelecké výkony a odovzdanie zhotovených fotografií do archívu festivalu.

Všetky osoby akreditované organizátorom sa zaväzujú dodržiavať všetky pokyny, ktoré budú k dispozícii v kancelárii festivalu a rešpektovať akékoľvek zákazy alebo obmedzenia týkajúce sa fotografického, zvukového alebo obrazového záznamu koncertov a akékoľvek obmedzenia v kontakte s účinkujúcimi, o ktorých budú organizátori informovaní. pred a počas festivalu.podujatia. Stanovuje sa, že vzhľadom na prísne podmienky v tomto smere obsiahnuté v zmluvách s dodávateľmi a ich zastupujúcimi agentúrami - porušenie vyššie uvedených obmedzení a zákazov môže viesť k zodpovednosti za škody.Predpisy pre fotoakreditáciu.

Organizátori si vyhradzujú právo neprijať žiadosti o akreditáciu / fotoakreditáciu bez udania dôvodov.

bottom of page