top of page
900x5000_graf_2.png

GDPR

UMELECKÉ DIVADLO Združenie so sídlom v Bielsko-Biała a adresou: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5), zapísaná na Okresnom súde v Bielsko-Biała, 8. obchodnom oddelení Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000172223, REGON: 070743040, NIP: 547-14-71-931 [ďalej len: SST], ktorá je Organizátorom festivalu LOTOS JAZZ FESTIVAL Bielska Zadymka Jazzowa [ďalej: as  Festiwal] a správcom stránky

Web:  www.zadymka.pl  and https://web.facebook.com/zadymka/ – si Vás dovoľuje informovať o prijatí konsolidovaného znenia Zásad ochrany osobných údajov, ktoré komplexne upravujú pravidlá spracúvania osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb podľa ustanovení čl. všeobecné nariadenie o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (ďalej len: GDPR).

Z týchto dôvodov uplatňovanie najvyšších štandardov ochrany údajov a splnenie povinnosti vyplývajúcej z čl. 14 sek. 1 a sek. 2 GDPR by sme Vás chceli informovať o nasledovnom:

1.   _cc781905-5cde-3194-bad vašou osobnou adresou je Združenie Bielc a adresa TBC v BielskoEATREATR bb3bf58dEATR -Biala, ul. Mostowa 5), zapísaná na Okresnom súde Bielsko-Biała, 8. obchodná divízia Národného súdneho registra, pod číslom KRS 0000172223, REGON: 070743040, NIP: 547-14-71-931 (ďalej len správca) ._ cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_Kontakt s administrátorom je možný prostredníctvom klasickej pošty na adresu: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5 alebo e-mailom na nasledujúcu adresu:  biuroofestiwalowe@zadymka.pl

2.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badbude vaše osobné údaje budú spracované výhradne na účely výhradného bb3b-136dbad5http://zadymka.pl/208-2/), vrátane tých, ktoré súvisia s organizáciou koncertov v rámci Festivalu a mimo neho. Činnosťami súvisiacimi s organizáciou koncertov v rámci festivalu a mimo neho rozumieme spracúvanie údajov na nasledujúce účely na základe nasledujúcich právnych základov:

a. pokiaľ ide o umiestnenie vašich údajov na webovej stránke www.zadymka.pl,  https://web.facebook.com/zadymka/  ich zverejnenie, aktualizácia, odstránenie z webovej stránky (článok 6 ods. 1 písm. f) a bod 47 preambuly GDPR) – oprávnený záujem správcu a oprávnený záujem tretej strany ;

b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136dbad_cf neustále zlepšovanie činností v oblasti štatistiky v plnom rozsahu v oblasti implementácie a 5c. štatútu SST   (článok 6 ods. 1 písm. f) a odôvodnenie 47 GDPR) - oprávnený záujem správcu a oprávnený záujem tretej strany;

c.  v zmysle zabezpečenia kontaktu s Vami vo veciach súvisiacich s umiestnením Vašich osobných údajov do zdrojov na rezerváciu vstupeniek a nákup vstupeniek/vstupeniek alebo osobných pozvánok, na koncerty organizované SST - čl. 6 sek. 1 lit. b GDPR - oprávnený záujem správcu a oprávnený záujem tretej strany;

e.   _cc781905-5cde-3194-vlastné služby pre profilovanie GDPR vrátane priameho marketingu správcu 5_8dart54-bb3b-136dart5mble54. oprávnený záujem, ktorý Správca sleduje);

f.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136bad5c splnenie možného princípu reklamácie alebo požiadaviek na účet 5 sek. 2 GDPR (podľa článku 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR, kde oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je možnosť reagovať na sťažnosť alebo žiadosť.

4.      _cc781905-5cde-3194-af58dbad, ak sa rozhodnete, ktoré služby budú spracované na nasledujúce účely, af58dbad5. na základe týchto právnych základov:

a.      _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136bad_poskytovanie za podmienok poskytovania služieb v súlade so zmluvou za podmienok 586dbad5c 6 sek. 1 lit. b GDPR (plnenie zmluvy);

b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136badsu rozsah pohľadávok vrátane možnosti pohľadávok v oblasti podnikania 6 sek. 1 lit. f GDPR (oprávnený záujem Správcu);

c.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad účtovníctvo účtovníctvo a vedenie účtovníctva art.5c 6 sek. 1 lit. c GDPR v súvislosti s vtip. 74 sekúnd 2 zákona o účtovníctve z 29. septembra 1994 [Vestník Zákonov z roku 2017, bod 1089] (plnenie zákonnej povinnosti správcu).

5.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d príjemcu môžu byť vaše osobné údaje prenesené do nasledujúcich kategórií alebo príjemcov5
a.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badc poskytovateľ služieb presadzovania práva a poskytovateľov právnych poradcov na podporu právnych poradcov a poskytovateľov právnych poradcov najmä súdne spory v oblasti presadzovania práva;
b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c v mene Správcu spracúvajú osobné údaje správcov v mene Správcu.
c.      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c na príslušnom právnom základe na získanie údajov oprávnených orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov činných v trestnom konaní.

6.      _cc781905-5cde-3194-5cde-3194-bad, ak sú zhromaždené vaše osobné údaje, ak sú vaše osobné údaje zverejnené vo verejnom registri a ďalšie údaje sú zverejnené. prípad – sprístupnený na vašej webovej stránke.

7.   _cc781905-5cde-3194-bb3c obdobie spracovania budú Vaše osobné údaje uložené po dobu ibid5.

a.         _cc781905-5cde-3194-bb3b-3194-bb3b-136bad5 súvisiace s festivalom súvisiace ciele za obdobie koncertu na 5. festival, www.zadymka.pl,  https://web.facebook.com/zadymka/ ,   najneskôr po dobu 3 rokov od spracúvania vašich osobných údajov _cc781905-51905-5cde-6 poskytnutí15945cde-6 osobné údaje;

c.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5c; poskytovanie služieb pre vás a premlčaciu lehotu trvania zmluvy v prípade trvania zmluvy

d.      _cc781905-5cde-3194-vzťah k bbcf58d zl. -136bad5cf58d_

e.   _cc781905-5cde-3194-bb3c the case of the data for you do doby trvania spracovania údajov na marketingové účely / vznesiete námietku proti spracovaniu na tieto účely;

- v každom z vyššie uvedených prípadov môžu byť po nevyhnutnej dobe spracovania  data spracované len na zabezpečenie vymáhania pohľadávok.

8.   _cc781905-5cde-3194-vyššie, zabezpečenie všetkých osobných údajov a ich prenos len vtedy, keď je to potrebné, cez správcu je potrebné preniesť osobné údaje mimo Ef58d55 ochrana:  
bol vydaný a.      _cc781905-5cde-3194-bb3b-136badco rozhodnutie subjektov v spolupráci so subjektmi 136bad5cf58d_

b.cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b-1894-bb3b_186da3b1b Európska komisia 5de-136bad5c
c.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dabadpc schválený kompetentným orgánom dohľadu podľa záväzných pravidiel spoločnosti
d.   _cc781905-5cde-3194-bb3b-136dbad z Ameriky prenos 5mi do 7xd USA do 5.dubd. Program Privacy Shield, schválený vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z 12. júla 2016 o primeranosti ochrany poskytovanej štítom EÚ-US Privacy Shield (zoznam subjektov z USA zúčastňujúcich sa na tomto programe je dostupný na adrese:  https://www.privacyshield.gov/list). V prípade potreby bude Správca informovať o zámere preniesť osobné údaje mimo EHP vo fáze ich zhromažďovania. Na vašu žiadosť správca poskytne kópiu údajov, ktoré budú prenesené mimo EHP.

9.   _cc781905-5cde-3194-bad5cf58d_  _cc781905-5cde-3194-bb3bf58dbad i5. členské a genetické údaje, biometrické údaje na jednoznačnú identifikáciu fyzickej osoby alebo údaje súvisiace so zdravím, sexualitou alebo sexuálnou orientáciou.

10.   _cc781905-5cde-3194-li váš súhlas spracúvate na základe zlých osobných údajov, ak ste svoj súhlas spracúvali na základe bb5cf58d bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním . 

11.   _cc781905-5cde-3194-Bad, máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom alebo máte právo na prístup k vašim osobným údajom bb5cf538bad obmedziť námietku proti spracovaniu, ako aj   právo na prenos údajov.

12.   _cc781905-5cde-3194-bb5cde-3194-bb3b-136bad máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu údajov afYour Data porušuje GDPR.

Podrobné informácie o štandardoch ochrany osobných údajov, ktoré používa správca, sú dostupné na adrese Zásady ochrany osobných údajov.

bottom of page