top of page
900x5000_graf_24_edited_edited.jpg

VÝŤAH Z PREDPISOV

Festival "LOTOS JAZZ FESTIVAL  23. Bielska Zadymka Jazzowa"

úplné znenie pravidiel na webovej stránke: www.zadymka.pl


Organizátor: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR so sídlom v Bielsko-Biała
 

 • Pravidlá sú určené všetkým osobám, ktoré sa budú zdržiavať v oblasti, kde sa Podujatie počas Podujatia koná. Každá osoba zdržiavajúca sa v tomto priestore počas Akcie je povinná dodržiavať ustanovenia tohto poriadku.

 • Účelom Pravidiel je zabezpečiť bezpečnosť Podujatia definovaním pravidiel správania sa osôb prítomných na Podujatí a ich využívania plochy, na ktorej sa Podujatie uskutočňuje, ako aj zariadení tam umiestnených, ako aj upravujúce práva a povinnosti účastníkov Podujatia v súvislosti s kúpou vstupenky.vstup na Podujatie.

 • Vstupenky je možné predávať len za cenu vytlačenú na Vstupenke. Toto sa nevzťahuje na vstupenky určené pre Partnerov a sponzorov festivalu, ktorí získavajú vstupenky s anotáciou „zadarmo“ na samostatnej regulácii.   Je zakázané predávať Vstupenky s anotáciou „zadarmo“ a za vyššiu cenu, ako je uvedená na Vstupenke. Je zakázané ďalej predávať Vstupenky na aukciách, aukciách, súťažiach, ďalší predaj za účelom zisku mimo autorizovaných predajných miest a pod.

 • Organizátor upozorňuje, že nákup Vstupeniek od tretích osôb so sebou nesie riziko zakúpenia falošnej vstupenky, čo má za následok odmietnutie nahradiť neoriginálny doklad Vstupenkou a vstup na Podujatie.

 • Na vstup na Podujatie Vás oprávňuje len platná Vstupenka - originál, zakúpená v súlade s ustanoveniami tohto Poriadku. Vstupenka získaná v rozpore s ustanoveniami

 • [...], nie sú oprávnené vstúpiť do miesta konania akcie:

 • osoby, proti ktorým bolo vydané rozhodnutie: zákaz vstupu na hromadné podujatie v prípade postihu za priestupky,

 • uvedené v čl. 22 zákona;

 • o povinnosti zdržať sa zdržiavania sa na miestach hromadných podujatí, ktorú súd vydal odsúdenému v súvislosti s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody alebo maloletému na  podľa čl. 6 bodov 2 zákona z 26. októbra 1982 o konaní vo veci kriminality mládeže;

 • osoby, ktoré odmietajú podstúpiť činnosti uvedené v
  bod 22 písmen a) - c)   Predpisov . 
   

 • Organizátor Podujatia môže odmietnuť prístup na Podujatie a testy na ňom osobám:ktorí nemajú občiansky preukaz,

 • pod viditeľným vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok alebo iných podobných látok,

 • vlastniť zbrane alebo iné predmety, materiály, výrobky, nápoje, činidlá alebo látky uvedené v bode 20 nariadenia,

 • správať sa agresívne, provokatívne alebo akýmkoľvek iným spôsobom ohrozujúcim bezpečnosť alebo poriadok podujatia,

 • nosenie topánok s kovovými zakončeniami,

 • ktorých vonkajší vzhľad znemožňuje identifikáciu,

 • s plastovými alebo sklenenými nádobami alebo plechovkami atď.,

 • s inými nebezpečnými predmetmi.

 • ktorí nemajú doklad totožnosti.

Bezpečnostná služba je zodpovedná za posúdenie vecí ako nebezpečných.

 

 • Jednotlivci s príslušnou vstupenkou alebo preukazom totožnosti majú povolený vstup do jednotlivých sektorov. Uvedené nemá vplyv na zverejnené výhrady Organizátora k negarancii miest vo vybraných dňoch Podujatia.

 • Vstup na koncert pod holým nebom 23. júna 2021, ktorý sa koná na svahu Szyndzielnia, je možný len pre tých, ktorí majú vstupenky na tento koncert a špeciálne preukazy vydané Organizátorom. POZOR! Osoby s nasledujúcimi identifikátormi: "Podpora", "Hosť", "Médiá"   sú oprávnené vstúpiť na koncert až po obdržaní samostatných preukazov vydaných Organizátorom. Osoby, ktoré nebudú mať vstupenku na tento koncert alebo špeciálnu permanentku, nebudú mať nárok na špeciálnu cestu vlakom do Szyndzielnie a späť a do oplotenej diváckej zóny, kde sa bude koncert konať._cc781905-5cde-3194 -bb3b- 136bad5cf58d_ Usporiadateľ nezodpovedá za prípadné následky vstupu do hornej stanice lanovky a/alebo dosiahnutia oblasti Szyndzielnia osobami, ktoré nemajú oprávnenie na vstup na koncert.

 • Účastníci Podujatia a všetky ostatné osoby, ktoré sa nachádzajú na Mieste Podujatia, sú povinní riadiť sa pokynmi Bezpečnostnej služby vrátane bezpečnostného manažéra. Odmietnutie dodržiavať tieto pokyny môže byť spôsobené len ich nesúladom so všeobecne platnými zákonmi.

 • Účastníci Podujatia a všetky ostatné osoby, ktoré sa nachádzajú v Mieste Podujatia, sú povinní správať sa tak, aby neohrozovali bezpečnosť ostatných osôb prítomných na Podujatí, a najmä dodržiavať ustanovenia Poriadku. Je zakázané ničiť nápisy a informačné tabule, reklamné nosiče, zariadenia a zariadenia umiestnené na mieste konania podujatia a pod. Účastníci sú povinní používať sociálne zariadenia len na určený účel.

 • Účastníci podujatia a všetky osoby na mieste konania podujatia sú povinní mať platnú Vstupenku alebo preukaz totožnosti. Neexistencia Vstupenky (Identifikátora) alebo vlastníctvo poškodenej Vstupenky (Identifikátora) je jednoznačným základom pre vylúčenie účastníka z Miesta podujatia. V prípade poškodenia OP je Účastník Podujatia povinný bezodkladne nahlásiť na Informačnom mieste, kde mu poškodený preukaz vymenia za nový. Poškodené ID na mieste konania podujatia sú nahradené, nie mimo neho. Identifikátory prelomené bezpečnostnými službami alebo zamestnancami Organizátora Podujatia nie sú predmetom výmeny v zmysle zákona.

 • Počas podujatia je zakázané nosiť a mať pri sebe:

- zbrane alebo iné nebezpečné predmety,

- výbušniny,

- pyrotechnické výrobky,

- požiarne nebezpečné materiály,

- alkoholické nápoje mimo určených zón,

- omamné alebo psychotropné látky,

- profesionálne fotoaparáty, videokamery, audio-video záznamové zariadenia.

 

 • Účastníci berú na vedomie, že v súlade s podmienkami zmlúv uzatvorených organizátorom s umelcami alebo subjektmi zastupujúcimi umelcov, neoprávnené použitie vrátane použitia záznamových zariadení, obrazu a/alebo zvuku v rozpore s pravidlami, je základom pre prerušenie koncertu a účtovať Organizátorovi vysoké zmluvné pokuty. Akékoľvek sankcie, ktoré by organizátor z týchto dôvodov uvalil, budú postihované osobami, ktoré spôsobili vyššie uvedené následky.

 • Okrem toho je zakázané vodiť na miesto podujatia psov a iné zvieratá a vykonávať akúkoľvek komerčnú alebo inú zárobkovú činnosť bez súhlasu organizátora, ako aj získavanie finančných prostriedkov na mieste konania podujatia.

 • Osoby, ktorým bol odmietnutý vstup alebo pobyt na Podujatí, ako aj osoby vykázané z Priestoru Podujatia v súlade s Poriadkom alebo Zákonom, nemajú nárok na vrátenie vstupného ani iné nároky.

 • Zakúpená Vstupenka nie je predmetom výmeny ani vrátenia, pokiaľ Organizátor v jednotlivých prípadoch nerozhodne inak.

 • Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť Podujatie bez predchádzajúceho upozornenia. Usporiadateľ nie je povinný uhradiť držiteľovi Vstupenky žiadnu náhradu alebo škodu okrem náhrady ceny vytlačenej na Vstupence za zrušené Podujatie.

 • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu priebehu Podujatia z legitímnych dôvodov, napr. zrušenie príchodu umelca, zásah vyššej moci a pod., ako aj právo na nastavenie a zmenu programu z hľadiska umeleckého a časového bez predchádzajúcej konzultácie a náhrady. .

 • Účastník podujatia alebo iná osoba zdržiavajúca sa v mieste konania podujatia môže byť vystavená neustálej prítomnosti v zóne zvukov, ktoré môžu spôsobiť poškodenie sluchu, ako aj v zóne prevádzky zábleskových svetiel. Účastníci Podujatia sa ho zúčastňujú na vlastné riziko. Ohrozené sú najmä tehotné ženy a ľudia trpiaci epilepsiou.

 • Účastník akcie je povinný zakryť si ústa a nos a je povinný si samostatne zaobstarať osobné ochranné pomôcky, t.j. masku alebo odev zakrývajúci ústa a nos.

 • Účastník je povinný pred vstupom do areálu podujatia vopred písomne alebo e-mailom predložiť Prehlásenie, že podľa jeho najlepšieho vedomia nie je nakazenou osobou a nie je v karanténe ani pod epidemiologickým dohľadom. Vo Vyhlásení majú byť Organizátorovi uvedené kontaktné údaje, ktoré je organizátor povinný poskytnúť Hlavnému hygienickému inšpektorátu a bezpečnostným zložkám v prípade epidemiologického ohrozenia počas Podujatia. Údaje zhromaždené organizátorom budú uchovávané po dobu 30 dní.

 • Účastníci sú povinní dodržiavať odstup 2 metre v rade na podujatie.

 • Z dôvodu obmedzenia času v rade môžu mať účastníci len ľadvinky/malé tašky, je zakázané nosiť väčšie tašky/ruksaky ako formát A4.

 • Účastníci podujatia si pri vstupe a výstupe musia dezinfikovať ruky.

 • Účastníci budú v určitých intervaloch vpúšťaní do areálu podujatia.

 • Organizátor odporúča účastníkom využívať elektronické verzie vstupeniek a bezhotovostné platby na podujatí.

 • Organizátor zabezpečí čistiace a dezinfekčné prostriedky dostupné na podujatí vr. na toaletách a pri vstupoch do miesta konania a východoch s prihliadnutím na potreby osôb so zdravotným postihnutím.

 • Depozit a šatňa sú počas Akcie vylúčené z používania.

 • Organizátor umožní zakúpiť si ochranné rúška v priestoroch podujatia.

 • Organizátor eviduje priebeh Podujatia aj pre účely dokumentácie a propagácie či reklamy Podujatia a podujatí v budúcich ročníkoch, Organizátorovi a sponzorom. Obraz ľudí prítomných na mieste konania podujatia môže byť zaznamenaný a následne šírený na dokumentačné, spravodajské, reklamné a propagačné účely. Oprávnenou registráciou priebehu Podujatia Organizátorom na účely dokumentácie a archivácie nie sú dotknuté osobnostné práva tretích osôb zúčastňujúcich sa Podujatia, vrátane ochrany práv osôb k ich podobizni.

 • Prípadné reklamácie je možné uplatniť písomne najneskôr do 14 dní od skončenia Podujatia na korešpondenčnú adresu Organizátora:

 • Združenie UMELECKÉ DIVADLO, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5.

 • Organizátor uznáva reklamácie podané podľa bodu 36 vyššie do 21 dní odo dňa ich doručenia Organizátorovi doporučenou poštou. Osoba podávajúca sťažnosť musí mať doklad o odoslaní doporučeného listu.

 • Podmienkou uplatnenia reklamácií je vyčerpanie reklamačného konania uvedeného v tejto kapitole Poriadku.

 • Všetky práva na názov a logo Podujatia sú vyhradené pre Organizátora. Logo organizátora Bielska Zadymka Jazzowa využíva známkovú ochranu v slovnej a grafickej vrstve v súlade s príslušným ochranným certifikátom vydaným Patentovým úradom Poľskej republiky. Oficiálne programy a pomôcky súvisiace s Podujatím sa budú predávať iba v Mieste Podujatia alebo na predajných miestach schválených Organizátorom.

 • Nariadenia vstupujú do platnosti 17. mája 2021.

bottom of page