top of page
900x5000_graf_24_edited_edited.jpg

WYCIĄG Z REGULAMINU

Festiwalu “LOTOS JAZZ FESTIVAL  23. Bielska Zadymka Jazzowa”

pełny tekst Regulaminu na stronie: www.zadymka.pl


Organizator: Stowarzyszenie SZTUKA TEATR z siedzibą w Bielsku-Białej
 

 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 • Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

 • Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Nie dotyczy to biletów przeznaczonych dla Partnerów i Sponsorów Festiwalu, którzy na zasadach osobno regulowanych otrzymują bilety z adnotacją „bezpłatny”.  Zakazana jest odprzedaż Biletówz adnotacją „bezpłatny”, a także po cenie wyższej niż wydrukowana na Bilecie. Zakazana jest odprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach, odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży, itp.

 • Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany dokumentu nieoryginalnego na Bilet i wstępu na Imprezę.

 • Do wejścia na Imprezę uprawnia wyłącznie ważny Bilet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień

 • […], wstęp na Teren Imprezy nie przysługuje następującym osobom:

 • osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie: zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia,

 • których mowa w art. 22 Ustawy;

 • zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na  podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 • osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w
  pkt. 22 lit a) - c)   Regulaminu. 
   

 • Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebadania na niej osobom:nie posiadającym Identyfikatora,

 • znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 • posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt. 20 Regulaminu,

 • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku Imprezy,

 • noszącym buty o metalowych zakończeniach,

 • których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

 • posiadającym plastikowe lub szklane pojemniki lub puszki itp.,

 • posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.

 • nie posiadającym dokumentu tożsamości.

Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.

 

 • Wstęp do poszczególnych Sektorów mają osoby legitymujące się odpowiednim Biletem lub Identyfikatorem. Powyższe nie uchybia publikowanym zastrzeżeniom Organizatora o braku gwarancji miejsc siedzących w wybranych dniach Imprezy.

 • Wstęp na koncert plenerowy w dniu 23 czerwca 2021 r. odbywający się na zboczu Szyndzielni posiadają wyłącznie te osoby, jakie legitymują się biletami na ten koncert oraz specjalnymi przepustkami wydanymi przez Organizatora. UWAGA! Osoby z następującymi identyfikatorami: „Obsługa”, „Gość”, „Media”  uprawnieni są do wejścia na koncert wyłącznie po otrzymaniu osobnych przepustek wydanych przez Organizatora. Osoby nie posiadające biletu na ten koncert lub specjalnej przepustki, nie będą miały prawa zarówno do organizowanego w tym celu, specjalnego przejazdu kolejką na Szyndzielnię i z powrotem, jak i wstępu na ogrodzoną strefę widzów, w której odbywać się będzie koncert.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne skutki wjazdu na górną stację kolejki i/lub dojścia na obszar Szyndzielni osób nieuprawnionych do wstępu na koncert.

 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać ważny Bilet lub Identyfikator. Brak Biletu (Identyfikatora), lub posiadanie Biletu (Identyfikatora) uszkodzonego, jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Punktu Informacyjnego, gdzie uszkodzony Identyfikator wymieniony zostanie na nowy. Wymianie podlegają Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy, a nie poza nią. Identyfikatory zerwane przez służby porządkowe lub pracowników Organizatora Imprezy zgodnie z przepisami prawa nie podlegają wymianie.

 • Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:

- broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

- materiałów wybuchowych,

- wyrobów pirotechnicznych,

- materiałów pożarowo niebezpiecznych,

- napojów alkoholowych poza wyznaczonymi strefami,

- środków odurzających lub substancji psychotropowych,

- profesjonalnych aparatów fotograficznych, kamer, sprzętu nagrywającego audio-video.

 

 • Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że zgodnie z warunkami kontraktów zawartych przez Organizatora z Artystami lub podmiotami reprezentującymi Artystów, nieautoryzowane użycie, w tym użycie wbrew Regulaminowi – urządzeń rejestrujących, obraz lub/i dźwięk stanowi podstawę do zerwania koncertu oraz obciążenia Organizatora wysokimi karami umownymi. Wszelkie poniesione z takich przyczyn kary przez Organizatora będą dochodzone w drodze regresu od osób, jakie spowodowały powyższe konsekwencje.

 • Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych na Terenie Imprezy.

 • Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej a także osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet, ani inne roszczenia.

 • Zakupiony Bilet nie podlega zamianie ani zwrotowi, chyba, że w indywidualnych przypadkach Organizator zdecyduje inaczej.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza Biletu poza zwrotem ceny wydrukowanej na Bilecie na odwołaną Imprezę.

 • Organizator zastrzega sobie prawo ustalenia zmian w przebiegu Imprezy z uzasadnionych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, Siła Wyższa, itp., a ponadto prawo do ustalenia i zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.

 • Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu a także w strefie działania świateł stroboskopowych. Uczestnicy Imprezy uczestniczą w niej na własne ryzyko. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży oraz osoby chore na epilepsje.

 • Uczestnik Imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zobowiązany jest do samodzielnego zaopatrzenia się w materiały ochrony osobistej tj. maseczkę lub cześć garderoby zasłaniającą usta i nos.

 • Uczestnik Imprezy ma obowiązek przed wejściem na teren imprezy złożyć pisemne Oświadczenie lub wcześniej drogą elektroniczną, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. W Oświadczeniu należy przekazać Organizatorowi dane kontaktowe które organizator jest zobowiązany przekazać Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym w przypadku wystąpienia zagrożenie epidemiologicznego podczas Imprezy. Dane zebrane przez organizatora będą przechowywane przez 30 dni.

 • Uczestnicy są zobowiązani do zachowania dystansu 2 m. w kolejce na Imprezę.

 • W celu ograniczenia czasu przebywania w kolejce Uczestnicy mogą posiadać tylko nerki/ małe torebki, obowiązuje zakaz wnoszenia toreb/plecaków większych niż format A4.

 • Uczestników imprezy obowiązuje dezynfekcja dłoni przy wejściu do obiektu i wyjściu.

 • Uczestnicy będą wpuszczani na teren imprezy w odstępach czasowych.

 • Organizator rekomenduje używanie elektronicznych wersji biletów przez uczestników oraz płatności bezgotówkowe na terenie imprezy.

 • Organizator udostępni środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy, m.in. w toaletach oraz przy wejściach na teren imprezy i wyjściach, z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 • Depozyt oraz szatnia są wyłączone z użytku podczas Imprezy.

 • Organizator umożliwi zakup maseczek ochronnych na terenie imprezy.

 • Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Uprawniona rejestracja przebiegu Imprezy przez Organizatora w celach dokumentacyjnych i archiwizacyjnych nie narusza dóbr osobistych osób trzecich uczestniczących w Imprezie, w tym nie narusza ochrony praw osób do wizerunku.

 • Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

 • Stowarzyszenie SZTUKA TEATR, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 5.

 • Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 • Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.

 • Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Logo Organizatora Bielska Zadymka Jazzowa korzysta z ochrony znaku towarowego w warstwie słownej i graficznej zgodnie ze stosownym świadectwem ochronnym wydanym przez Urząd Patentowy RP. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021 roku.

bottom of page